ข้อมูลนักวิจัย ธนายุทธ ไชยธงรัตน์

ธนายุทธ ไชยธงรัตน์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ภาควิชา/สาขาวิชา : สำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : การบริหารโครงการก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การติดตามและการควบคุมโครงการ การวางแผนโครงการก่อสร้าง การบริหารความเสี่ยง การบริหารคุณภาพโครงการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการก่อสร้าง

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - 2 - 4 1 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก


ทั้งสิ้น 7 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน สกว. ( - )
ชื่อโครงการ : แหล่งน้ำคือสินทรัพย์ทางศิลปะและวัฒนธรรม ณ ชุมชนแกดำ
Title : WATER RESOURCE AS ASSET OF ARTS AND CULTURE IN KAE DUM COMMUNITY

2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( 6208007/2562 )
ชื่อโครงการ : การจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมในเทศบาลตำบลท่าขอนยางและเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษาพื้นที่ชุมชนโดยรอบเส้นทางเข้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมโครงการ : อาจารย์ เมทินี โคตรดี, อาจารย์ ประสิทธิ์ สว่างศรี
3 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( 6208002/2562 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางในการออกแบบวิหารพระอุปคุตกลางน ้า ณ สวนสาธารณะหนองแวง อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
4 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( 6206012/2562 )
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และท่่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมหนองเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสิทธุ์
5 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)
ผู้ร่วมโครงการ : เมทินี โคตรดี, ประสิทธิ์ สว่างศรี
6 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (Grading) ช่วงที่ 2 กรณีศึกษาการจ้างงานก่อสร้าง เพื่อนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
7 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( -2559 )
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (Grading) ของหน่วยงานภาครัฐ โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560