ข้อมูลนักวิจัย สุธิรา มณีฉาย

สุธิรา มณีฉาย


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร - การสกัดสารจากสมุนไพรและการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ - การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพร - การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพร เน้นการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 1 2 - - - - - - 1

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 5 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : สารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของกาฝากมะม่วง
ผู้ร่วมโครงการ : อรวรรณ มนทกานติรัตน์
2 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 5705035 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสของส้มป่อย Acacia concinna ด้วยตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ
3 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ทุน วช. ( - )
ชื่อโครงการ : การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชวงศ์กระดังงาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ
Title : α-Glucosidase Inhibitors and Antioxidant activities of the Extracts from Family Annonaceae in Phu Wua Wild Life Reserve Area, Bueng Kan Province

ผู้ร่วมโครงการ : ประสบอร รินทอง
4 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ( 5601008 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสของราก ต้นและเมล็ดของถั่วแระ Cajanus cajan (L.) Millsp.
5 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : สารต้านอนุมูลอิสระจากถั่วแระ Cajanus cajan (L.) Millsp
Title : Free radical scavenging activity of extracts from Cajanus cajan (L.) Millsp.

ผู้ร่วมโครงการ : ประสบอร รินทอง