ข้อมูลนักวิจัย Olimpia C.

Olimpia C.


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - 4 1 2 - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 7 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Viable strategy configurations and new product development capability and performance: Evidence from Thailand
Journal : Qualitative Research in Organizations and Management
Volume : 27 | Issue : 2 | Pages : 249-266
2 Title : Short- and long-run effects of internationalization and R&D intensity on firm performance
Journal : Journal of Multinational Financial Management
Volume : 34 | Issue : March 01, 2016 | Pages : 28-45
3 Title : Approach-avoidance disposition effects on adoption of a new premium product/Brand: A direct product experience study
Journal : Proceedings of the 24th International Business Information Management Association Conference - Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning and Smart Implementation
| Pages : 2161-2170
4 Title : The contingent role of customer orientation and entrepreneurial orientation on product innovation and performance
Journal : Journal of Strategic Marketing
Volume : 21 | Issue : 2 | Pages : 140-159
5 Title : Customer Orientation, Innovation Competencies, and Firm Performance: A Proposed Conceptual Model
Journal : International Conference on Stategic Innovative Marketing ( )
6 Title : Propositions of the Complementary Roles of Customer Orientation, Entreperneurial Proclivity, and Information Technology on New Product Development Success
Journal : International Conference on Intedisciplinary Research and Development in ASEAN Universities ( )
7 Title : Export Market Orientation, Interfirm Communication, Interfirm Cooperation and Export Performance
Journal : The Institute for Business and Finance Research ( )