ข้อมูลนักวิจัย ณฤชล โพธิรุกข์

ณฤชล โพธิรุกข์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - - - 1 - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6207016 )
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมบทบาทของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมและนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและประเพณีประจำท้องถิ่น
พื้นที่ดำเนินการ : -