ข้อมูลนักวิจัย กฤษกร ปาสาใน

กฤษกร ปาสาใน


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ฟิสิกส์
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : ฟิสิกส์ทฤษฎีสสารควบแน่น (Theoretical condensed matter physics )

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
4 2 4 2 1 2 1 1 - 1

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 18 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : *
Title : Theory of charge and spin transport across magnetic tunnel junction with bilayer insulator tunnel barriers

Journal : * ( Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures )
Volume : 127 | Issue : 114409 | Pages : *
2 Title : Theoretical perspectives on transport of charge across ferromagnet/superconductor junction: New approach to verify quality of junction
Journal : Physica C: Superconductivity and its Applications ( Physica C: Superconductivity and its Applications )
Volume : 564 | Pages : 17-21
3 Title : Effect of asymmetric interface on charge and spin transport across two dimensional electron gas with Dresselhaus spin-orbit coupling/ferromagnet junction
Journal : Journal of Magnetism and Magnetic Materials
Volume : 451 | Pages : 414-419
4 Title : Effect of surface charge and s-wave component on (001) surface and bulk states of YBa2Cu3O7−δ
Journal : Physica C: Superconductivity and its Applications
Volume : 532 | Pages : 13-16
5 Title : Conductance spectra of asymmetric ferromagnet/ferromagnet/ferromagnet junctions
Journal : Journal of Magnetism and Magnetic Materials
Volume : 422 | Pages : 1-6
6 Title : Spin-flip scattering and band structure mismatch effect on transport of pure spin across ferromagnetic semimetal/metal material interfaces
Journal : Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures
Volume : 77 | Pages : 13-22
7 Title : Similarities of coherent tunneling spectroscopy of ferromagnet/ferromagnet junction within two interface models: Delta potential and finite width model
Journal : Journal of Magnetism and Magnetic Materials
Volume : 404 | Pages : 463-471
8 Title : Asymmetric interfacial scattering effect on tunneling conductance of ferromagnet/superconductor/ferromagnet junctions
Journal : Journal of Magnetism and Magnetic Materials
Volume : 385 | Pages : 7-15
9 Title : Effect of interfacial scattering on coherent tunneling spectroscopy of metal/superconductor/metal heterostructures
Journal : Physica C: Superconductivity and its Applications
Volume : 499 | Pages : 1-5
10 Title : Multiband coupling effect on splitting of zero-bias conductance peak of (1 1 0) surface states in
Journal : Physica C: Superconductivity
Volume : 502 | Pages : 53-57
11 Title : Multiband coupling effect on density of states and tunneling conductance spectra of ferromagnetic material
Journal : Journal of Magnetism and Magnetic Materials
Volume : 357 | Pages : 35-40
12 Title : Effect of Interfacial Scattering on Resonance Peaks in Conductance Spectra of Metal/ferromagnet/metal Heterostructures
Journal : Chiang Mai J. Sci. ( - )
Volume : 43 | Issue : 1 | Pages : 226 - 233
13 Title : Tunneling conductance spectra of a metal/ferromagnet junction within a two-band model
Journal : Journal of Magnetism and Magnetic Materials
Volume : 328 | Pages : 35-40
14 Title : Asymmetric interfacial scattering effect on tunneling conductance of ferromagnetsuperconductorferromagnet junctions
Journal : Journal of Magnetism and Magnetic Materials
Volume : 385 | Issue : 1 July 2015 | Pages : 7-15
15 Title : Spin-flip scattering and dimensional effect on transport of charge and spin across metal/ferromagnet material interfaces
Journal : PHYSICAL REVIEW B
Volume : 2011 | Issue : 84 | Pages : 224432
16 Title : Theory of (001) surface and bulk states in YCaBaCuO
Journal : PHYSICAL REVIEW B
Volume : 2010 | Issue : 81 | Pages : 134501
17 ชื่อผลงาน : คำเรียกสีในภาษาฝรั่งเศษ ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรม
Title : Color Terms in French : 4 Reflection of Socio - Cuture Dimensions

18 Title : Antibacterial activity of citronella oil solid lipid particles in oleogel against Propionibacterium acnes and its chemical stability
Journal : International Journal of Essential Oil Therapeutics
Volume : 2 | Issue : 4 | Pages : 167-171