ข้อมูลนักวิจัย ฐาปนี สีเฉลียว

ฐาปนี สีเฉลียว


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- 2 - - - - - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 2 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Lecturers Vehaviors And Beliefs About The Use of Social Media In Higher Education :A Study At Mahasarkham University In Thailand
Journal : Journal of International Education Research-Second Ouarte ( )
2 Title : The Behaviors of Integrated Social Media Adoption in Higher Education
Journal : Editlb The leading DigtalLibray Dedicated to Education & Information Tachnology ( )