ข้อมูลนักวิจัย พลอยพรรณ จิตราช

พลอยพรรณ จิตราช


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : -
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - 2 1 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( PRC001/2563 )
ชื่อโครงการ : โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลังในมหายุคมีโซโสอิกของประเทศไทย
Title : Biodiversity and Palaeonenvironment of Mesozoic vertebrate fossil in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : วราวุธ สุธีธร, Haiyan Tong, Eric C.N. Buffetaut, สุรเวช สุธีธร, พลาเดช ศรีสุข
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน หุบเขาไดโนเสาร์แห่งบ้านดินจี่
Title : research and community Center of Ban Din Chi on the topic of

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, สุรเวช สุธีธร, วราวุธ สุธีธร, สิริภา พงษ์แสงทอง, ศิตะ มานิตกุล, วิลัยรัตน์ สู้ณรงค์, ภณิฑดา ศรีคำภา
3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : ประยุกต์ใช้บ้านดินสู่แหล่งเรียนรู้บรรพชีวินภูน้อย
Title : Applying Ban Din to Paleon Education Centre at Phu-noi Excavation Site

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, สิริภา พงษ์แสงทอง, ศิตะ มานิตกุล, วิลัยรัตน์ สู้ณรงค์
4 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : การสำรวจความต้องการด้านบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่ด้านบรรพชีวินวิทยา
Title : A survey of community demand of education service in Palaeontological Area base

ผู้ร่วมโครงการ : สิริภา พงษ์แสงทอง, วิลัยรัตน์ สู้ณรงค์, สายทอง ศิลา, ศิตะ มานิตกุล