ข้อมูลนักวิจัย เกรียงไกร พลหงษ์

เกรียงไกร พลหงษ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- 2 1 1 1 1 3 - 1 1

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 11 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Quality assessment of trace Cd and Pb contaminants in Thai herbal medicines using ultrasound- assisted digestion prior to flame atomic absorption spectrometry
2 Title : A new method for spectrophotometric determination of carbaryl based on rubber tree bark peroxidase enzymatic reaction
Journal : English ( Microchemical Journal )
Volume : 144 | Pages : 56-63
3 Title : A Green Sequential Injection Spectrophotometric Approach Using Natural Reagent Extracts from Heartwood of Ceasalpinia sappan Linn. for Determination of Aluminium
Journal : ANALYTICAL SCIENCES
Volume : 32 | Issue : 3 | Pages : 329-336
4 Title : Employing peroxidase from Thai indigenous plants for the application of hydrogen peroxide assay
Journal : JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY
Volume : 13 | Issue : 7 | Pages : 1307-1313
5 Title : Employing natural reagents from turmeric and lime for acetic acid determination in vinegar sample
Journal : Journal of Food and Drug Analysis
Volume : 26 | Issue : 2 | Pages : 583-590
6 Title : A green analytical method for benzoyl peroxide determination by a sequential injection spectrophotometry using natural reagent extracts from pumpkin
Journal : Talanta
Volume : 171 | Pages : 236–241
7 Title : A rapid and sensitive spectrophotometric method for the determination of benzoyl peroxide in wheat flour samples
Journal : Journal of Food and Drug Analysis
| Issue : December 01, 2014
8 Title : Sequential injection-lab-at-valve system with white raddish extract for the assay of hydrogen peroxide
Journal : ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
Volume : 246
9 Title : Simultaneous injection effective mixing flow analysis of urinary albumin using dye-binding reaction
Journal : Talanta
| Issue : 96 | Pages : 50-54
10 Title : Sequential injection Lab-at-valve (SI-LAV) segmented flow system for kinetic study of an enzyme
Journal : Talanta
| Issue : 85 | Pages : 804-806
11 Title : Simultaneous injection effective mixing analysis system for the determination of direct bilirubin in urinary samples
Journal : Talanta
| Issue : 87 | Pages : 113-117