ข้อมูลนักวิจัย นันทวรรณ ทิพยเนตร

นันทวรรณ ทิพยเนตร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - 1 - - 1 1 - 1

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 4 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6206004 )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มครูห้องปฐมพยาบาลโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6006045 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขฉุกเฉินชุมชนในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -
3 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการ(มุ่งเป้า) ( 5911005 )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัย
พื้นที่ดำเนินการ : -
4 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5606017 )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความสามารถการช่วยเหลือฉุกเฉินในผู้ป่วยหลอดลมส่วนบนอุดกั้นอย่างเฉียบพลันจากสิ่งแปลกปลอมสำหรับประชาชน
พื้นที่ดำเนินการ : -