ข้อมูลนักวิจัย เบญจพร บุราณรัตน์

เบญจพร บุราณรัตน์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ปรีคลินิก
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : เภสัชวิทยา

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 - - 3 3 5 4 5 4 2

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 27 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Antioxidant and anti-inflammatory activities of Oroxylum indicum Kurz (L.) fruit extract in lipopolysaccharidestimulated
Journal : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
Volume : 20 | Issue : 4 | Pages : 833-838
2 Title : Oroxylum indicum Kurz (L.) Seed Extract Exerts Antioxidant and Anti‑Inflammatory Effects on Lipopolysaccharide‑Stimulated BV2 Microglial Cells
Journal : Pharmacognosy Magazine
Volume : acceptrd
3 ชื่อผลงาน : Cytotoxicity of selenium-enriched Chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedlings against Caco-2, MCF-7 and HepG2 cancer cells
Title : Cytotoxicity of selenium-enriched Chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedlings against Caco-2, MCF-7 and HepG2 cancer cells

Journal : na ( Pharmacognosy Journal )
Volume : 12 | Issue : 4 | Pages : 674–681
4 ชื่อผลงาน : Cytotoxicity of Lactobacillus plantarum KK518 isolated from Pak-Sian Dong (Thai fermented Gynandropsis pentaphylla DC.) against HepG2, MCF-7 and HeLa cancer cells
Title : Cytotoxicity of Lactobacillus plantarum KK518 isolated from Pak-Sian Dong (Thai fermented Gynandropsis pentaphylla DC.) against HepG2, MCF-7 and HeLa cancer cells

Journal : na ( Pharmacognosy Journal )
Volume : 12 | Issue : 5 | Pages : 674–681
5 ชื่อผลงาน : Probiotic attributes, GABA-producing capacity and cytotoxic effects of microbes isolated from Thai fermented foods.
Title : Probiotic attributes, GABA-producing capacity and cytotoxic effects of microbes isolated from Thai fermented foods.

Journal : International Journal of Agriculture and Biology ( International Journal of Agriculture and Biology )
Volume : 25 | Issue : 2 | Pages : 409–419
6 ชื่อผลงาน : Cytotoxic effects of probiotics Saccharomyces cerevisiae TC6 and Lactobacillus brevis TBRC 3003 isolated from Thai fermented foods
Title : Cytotoxic effects of probiotics Saccharomyces cerevisiae TC6 and Lactobacillus brevis TBRC 3003 isolated from Thai fermented foods

Journal : Tropical Journal of Pharmaceutical Research ( Tropical Journal of Pharmaceutical Research )
Volume : 19 | Issue : 11 | Pages : 2385–2393
7 Title : Antiproliferative and antimigratory activities of bisphosphonates in human breast cancer cell line MCF‑7
Journal : ONCOLOGY LETTERS
| Pages : 1-13
8 Title : Evaluation of antioxidant and anticancer effects of Piperbetle L (Piperaceae) leaf extract on MCF-7 cells, andpreparation of transdermal patches of the extract
Journal : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
| Pages : 1265-1272
9 Title : Alendronate blocks human cholangiocarcinoma cellproliferation and migration
Journal : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
| Pages : 1179-1184
10 Title : Oroxylum indicum (L.) extract protects human neuroblastoma SH‑SY5Y cells against β‑amyloid‑induced cell injury
Journal : Molecular Medicine Reports
| Pages : 1933-1942
11 Title : Identification of ortho-hydroxy anilide as a novel scaffold for lysine demethylase 5 inhibitors
Journal : Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters / 2019
| Pages : 1173-1176
12 ชื่อผลงาน : Cytotoxic and Antimigration Effects of Different Parts of Oroxylum Indicum Extract on Human Breast Cancer MCF-7 Cells
Journal : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( Science & Technology Asia )
Volume : 23 | Pages : 142-521
13 Title : "Effects of mycelial extract and crude protein of the medicinal mushroom, medicinal mushroom, ophiocordyceps sobolifera,on the pathogenic fungus,candida albicans "
Journal : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
| Pages : 2449-2454
14 Title : Pharmacognostical and physicochemical Studies of Enhalus acoroides (L.F.) Roylyle (Rhizome)
Journal : Pharmacogn Magazine J
Volume : 10 | Issue : 6 | Pages : 89-94
15 Title : Evluation of Antibacterial and Anticancer Activities of the Medicinal Fungus Ophiocordyceps sobolifera (AScomycetes) from Thailand
Journal : International Journal of Medicinal Mushrooms
Volume : 20 | Issue : 5
16 Title : Cratoxy formosum leaf extract inhibits proliferation and migration of human breast cancer MCF-7 cells
Journal : Biomedicine & Pharmacotherapy
| Issue : 90 | Pages : 77-84
17 Title : Antibacterial and anti-breast cancer cell line activities of Sanghuangporus sp.1 extracts
Journal : Journal of Pharmceutical Research
| Pages : 613-620
18 Title : Cytotoxic and antimigratory effects of Cratoxy formosumsum extract against HepG2 liver cells
Journal : Biomedical Report
| Pages : 441-448
19 Title : Simvastatin potentiates doxorubicin activity against MCF‑7 breast cancer cells
Journal : ONCOLOGY LETTERS
| Pages : 6243-6250
20 Title : Investigation of antibacterial and anti- cancer activities of Streptomyces sp SRF1 culture filtrate
Journal : Trop J Pharm Res Res.
| Pages : 2727-2734
21 Title : FERRITIN INHIBIT DOXORUBICIN-INDUCED BREAST CANCER CELL DEATH
Journal : AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY
Volume : 91 | Issue : 3 | Pages : E65-E65
22 Title : Simvastatin and atorvastatin as inhibitors of proliferation and inducers of apoptosis in human cholangiocarcinoma cells
Journal : Life Sciences
Volume : 153 | Pages : 41-49
23 ชื่อผลงาน : สารยับยั้งเอนไซม์โคลออกซีจีเนสกับการรักษามะเร็ง
Title : Cyclooxygenase Inhibitors and Cancer Treatment

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( J sci Technol MSU )
Volume : 34 | Pages : 413-422
24 ชื่อผลงาน : บทบาทของเฟอริตินในมะเร็ง
Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( - )
Volume : 34 | Pages : 286-293
25 ชื่อผลงาน : สารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซีเนสกับการรักษามะเร็ง
Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( - )
26 Title : Cytoprotective effects of ferritin on doxorubicin induced breast cancer cell death
Journal : Oncology reports
Volume : 34 | Issue : 5 | Pages : 2790-2796
27 Title : NQO1 expression correlates with Cholangiocarcinoma prognosis
Journal : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
Volume : 13 | Issue : SUPPL.1 | Pages : 131-136