ข้อมูลนักวิจัย John Morris

John Morris


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - 2 - 2 1 2 - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 7 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Thermal characteristics of heat pump dryer for ginger drying
Journal : Applied Thermal Engineering
Volume : 95 | Pages : 491-498
2 Title : Determination of Relationship between Dielectric Properties, Compressive Strength, and Age of Concrete with Rice Husk Ash Using Planar Coaxial Probe
Journal : Measurement Science Review
Volume : 16 | Issue : 1 | Pages : 14-20
3 Title : Fast accurate contours for 3D shape recognition
Journal : IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Proceedings
Volume : 2015-August | Pages : 832-838
4 Title : Regularising Ill-posed Discrete Optimisation: Quests with P Systems
Journal : FUNDAMENTA INFORMATICAE
Volume : 131 | Issue : 3-4 | Pages : 465-483
5 Title : Environment and ecology of East Asian dinosaurs during the Early Cretaceous inferred from stable oxygen and carbon isotopes in apatite
Journal : Journal of Asian Earth Sciences
Volume : 98 | Pages : 358-370
6 Title : 3D object tracking with a high-resolution GPU based real-time stereo
Journal : ACM International Conference Proceeding Series
| Pages : 394-399
7 Title : Fast point-of-interest detection from real-time stereo
Journal : ACM International Conference Proceeding Series
| Pages : 79-84