ข้อมูลนักวิจัย ชลธี โพธิ์ทอง

ชลธี โพธิ์ทอง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Power Electronics, Electrical Machines, Solar Energy, Wind Energy, Renewable Energy Generations

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
5 6 3 7 5 12 7 9 2 22

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 78 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้นิสิต: กรณีศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
Title : Effects of On-line Teaching on Learning Proficiency of Students: Case Study of the Subject of English for Specific Purposes [Pending]

2 ชื่อผลงาน : เทคนิคการประหยัดพลังงานสำหรับกระบวนการแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือด้วยระบบการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
Title : Energy Saving Technique for Mobile Phone Decomposition Process using Microwave

3 ชื่อผลงาน : ระบบตรวจวัดความเข้มรังสีอาทิตย์ราคาประหยัดด้วยเทคนิคการประมาณค่าจากเซนเซอร์วัดความสว่าง
Title : Low-cost Solar Insolation Measurement System using Estimation Technique from the Brightness Sensor

4 ชื่อผลงาน : Multiple-Barcode Verification using Image Processing Technique for Mobile Phone Packaging
Title : Multiple-Barcode Verification using Image Processing Technique for Mobile Phone Packaging

5 ชื่อผลงาน : Development of A Semi-Auto Tea Packer Prototype for Agricultural SME in Thailand and Indonesia
Title : Development of A Semi-Auto Tea Packer Prototype for Agricultural SME in Thailand and Indonesia

6 ชื่อผลงาน : Power Quality improvement for a Single Phase Solar Inverter using a Current Source Inverter with a Buck Converter
Title : Power Quality improvement for a Single Phase Solar Inverter using a Current Source Inverter with a Buck Converter

7 ชื่อผลงาน : Effects of intensity of magnetic field generated by neodymium permanent magnet sheets on electrical characteristics of monocrystalline silicon solar cell
Title : Effects of intensity of magnetic field generated by neodymium permanent magnet sheets on electrical characteristics of monocrystalline silicon solar cell

8 ชื่อผลงาน : Erasmus+ UNITED 2nd year 2020-2021
Title : Erasmus+ UNITED 2nd year 2020-2021

9 ชื่อผลงาน : Erasmus+ StepUP 1st year 2020-2021
Title : Erasmus+ StepUP 1st year 2020-2021

10 ชื่อผลงาน : Technology to Industry Convergence: อินเตอร์แอคทีฟบอร์ดด้วยเทคโนโลยีวีโมต 500,000 บาท
Title : Technology to Industry Convergence: อินเตอร์แอคทีฟบอร์ดด้วยเทคโนโลยีวีโมต 500,000 บาท

11 ชื่อผลงาน : โครงการวิจัยภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม: ต้นแบบระบบขับเคลื่อนสำหรับรถกระป๋องไฟฟ้าระบบมอเตอร์คู่ 80,000 บาท
Title : โครงการวิจัยภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม: ต้นแบบระบบขับเคลื่อนสำหรับรถกระป๋องไฟฟ้าระบบมอเตอร์คู่ 80,000 บาท

12 ชื่อผลงาน : Ion Balance Measuring and Recording System for Air Ionizers
Title : Ion Balance Measuring and Recording System for Air Ionizers

13 ชื่อผลงาน : เทคนิคการลดไฟฟ้าสถิตในกระบวนการกรองซิลิโคน โดยใช้กรงฟาราเดย์ร่วมกับกราวด์
Title : Electro-Static Discharge Reduction in Silicone Filling Process using Faraday Cage Technique

14 ชื่อผลงาน : การวัดแรงบิดโดยอ้อมโดยใช้คุณลักษณะการสั่นของมอเตอร์ขันสกรู
Title : Indirect Torque Measurement using Vibration Characteristics of Screw Motor

15 ชื่อผลงาน : โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายวารสารวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2564
Title : International Conference on Graduate Study Journal Network 2021

16 ชื่อผลงาน : งานวิจัยนิสิตระดับ ป.เอก 4 คน คนละ 60,000 บาท*4 =240000
Title : งานวิจัยนิสิตระดับ ป.เอก 4 คน คนละ 60,000 บาท*4 =240000

17 ชื่อผลงาน : NightFrank -MSU 19 ทุน ปีละ 364000 บาท ต่อคน รวม 6,916,000 บาท 2564-2566
Title : NightFrank -MSU 19 ทุน ปีละ 364000 บาท ต่อคน รวม 6,916,000 บาท 2564-2566

18 ชื่อผลงาน : Time 10,000,000 บาท
Title : Time 10,000,000 บาท

19 ชื่อผลงาน : International Conference GS research 2021 100,000 บาท
Title : International Conference GS research 2021 100,000 บาท

20 ชื่อผลงาน : การศึกษาการวัดแรงบิดโดยอ้อมโดยใช้คุณลักษณะการสั่นของมอเตอร์ขันสกรู
Title : Study of Indirect Torque Measurement using Vibration Characteristics of Screw Motor

21 ชื่อผลงาน : Modelling and Estimation on Vibration and Noise Level of the Dynamic Wiper System using Input Shaping Strategy
Title : Modelling and Estimation on Vibration and Noise Level of the Dynamic Wiper System using Input Shaping Strategy

22 ชื่อผลงาน : Comparison Measurements of Low Resistance and High Strength on Synthesis Graphene Conductive Ink Filled Epoxy
Title : Comparison Measurements of Low Resistance and High Strength on Synthesis Graphene Conductive Ink Filled Epoxy

23 ชื่อผลงาน : การศึกษาความผิดปกติของการขันสกรูและเทคนิคการวัดค่าแรงบิดของหุ่นยนต์ขันสกรูอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้า
Title : Study of Abnormal Screwing and Torque Measurement Technique for Automatic Screwing Robot using Electrical Signal Analysis

24 ชื่อผลงาน : High Efficiency High Voltage Gain Boost Converter using Zero Crossing Switching Multi-stage Voltage-Lift Cells
Title : High Efficiency High Voltage Gain Boost Converter using Zero Crossing Switching Multi-stage Voltage-Lift Cells

25 ชื่อผลงาน : Glue Pellet Control System for Assembly of Electronic Components on Printed Circuit Boards
Title : Glue Pellet Control System for Assembly of Electronic Components on Printed Circuit Boards

26 ชื่อผลงาน : Real-Time Pressing Force System for Electrical Connectors on Printed Circuit Boards
Title : Real-Time Pressing Force System for Electrical Connectors on Printed Circuit Boards

27 ชื่อผลงาน : ผลของอุณหภูมิต่อค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำแกนเฟอร์ไรต์แบบทอรอยด์สำหรับการทำงานในช่วงความถี่ 20 เฮิรตซ์ ถึง 2 เมกะเฮิรตซ์
Title : Effect of Temperature on Inductance of Ferrite Toroidal Inductors During Operating Frequencies of 20Hz-2MHz

28 ชื่อผลงาน : Development of Semi-Auto Tea Packer Prototype
Title : Development of Semi-Auto Tea Packer Prototype

29 ชื่อผลงาน : Voltage Control Circuit Design for Solar Energy Underground Water Detection
Title : Voltage Control Circuit Design for Solar Energy Underground Water Detection

30 ชื่อผลงาน : Study of Electrical Generator using Hot Air Flow from Air Conditioners
Title : Study of Electrical Generator using Hot Air Flow from Air Conditioners

31 ชื่อผลงาน : Thermoelectric Air Conditioner: Concept and Prototype
Title : Thermoelectric Air Conditioner: Concept and Prototype

32 ชื่อผลงาน : Electrical Generator with Double Bladed Wind Turbine for Energy Harvest from Air Conditioners
Title : Electrical Generator with Double Bladed Wind Turbine for Energy Harvest from Air Conditioners

33 ชื่อผลงาน : Power Management System for Batteries of Three-Wheel Electric Cars
Title : Power Management System for Batteries of Three-Wheel Electric Cars

34 ชื่อผลงาน : A novel dual motor drive system for three wheel electric vehicles
Title : A novel dual motor drive system for three wheel electric vehicles

35 ชื่อผลงาน : ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
Title : Automatic Power Management Control System for Smart Classroom

36 ชื่อผลงาน : ผลของระดับกาลังไฟฟ้าที่มีต่อความแม่นยาในการวัดค่าความต้านทานจาเพาะของดินด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายกระแส
Title : Effects of Electric Power Levels on Soil Resistivity Measurement Precision of a Current Source Inverter Sensor

37 ชื่อผลงาน : วงจรควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
Title : A Control Circuit for Turning ON-Off Electrical Equipment using Mobile Phone Signals

38 ชื่อผลงาน : Analysis of High Performance Savonious Wind Turbines for Low Speed Wind Applications
Title : Analysis of High Performance Savonious Wind Turbines for Low Speed Wind Applications

39 ชื่อผลงาน : Design and Construction of a Simple Dual DC Motor Drive System for Three Wheel Electric Vehicles
Title : Design and Construction of a Simple Dual DC Motor Drive System for Three Wheel Electric Vehicles

40 ชื่อผลงาน : ผลของอุณหภูมิต่อค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำแกนเฟอร์ไรต์แบบ ทอรอยด์สำหรับการทำงานในช่วงความถี่ 20 เฮิรตซ์ ถึง 2 เมกะเฮิรตซ์
Title : Effects of Temperature on Inductance of Ferrite Toroidal Inductors during Operating Frequencies of 20Hz-2MHz

Journal : วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ( - )
41 ชื่อผลงาน : Dual Charge-Pump DC-DC Multilevel Boost Converter
Title : Dual Charge-Pump DC-DC Multilevel Boost Converter

Journal : รายงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 ( รายงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 )
42 ชื่อผลงาน : Effects of Using Interactive Board Based Wiimote and Infrared Technology on Engineering Learning
Title : Effects of Using Interactive Board Based Wiimote and Infrared Technology on Engineering Learning

Journal : IEEE Explorer; proceeding of MitiCON2016 ( IEEE Explorer )
43 ชื่อผลงาน : การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลมซาโวเนียสแบบช่องลมคู่
Title : Electric Power Generation of Savonius Wind Turbine with Double Wind Tunnels

Journal : วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ( UBU Engineering Journal )
Volume : 2 | Issue : 9
44 ชื่อผลงาน : กระดานอินเตอร์แอคทีฟสาหรับการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการส่งข้อมูลบลูทูธผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา
Title : Interactive Board with Technology of Bluetooth Data Sending Through Tablet for Learning and Teaching

Journal : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of Education Mahasarakham University )
Volume : 11 | Issue : 1 | Pages : 89-101
45 ชื่อผลงาน : More Effi cient Rooftop Ventilation Wind Generators with Topping Vertical Blades
Title : More Effi cient Rooftop Ventilation Wind Generators with Topping Vertical Blades

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Science and Technology Mahasarakham University Journal )
Volume : 35 | Issue : 6 | Pages : 630-634
46 ชื่อผลงาน : การบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าที่มีการทดสอบความโปร่งแสงของน้ำอย่างง่าย
Title : Wastewater Treatment using Electro-Coagulation System with Simple Water Transparency Test

47 ชื่อผลงาน : Effects of Temperature on Ferrite Toroidal Core Inductance under Test Frequency Range of 10kHz-2MHz
Title : Effects of Temperature on Ferrite Toroidal Core Inductance under Test Frequency Range of 10kHz-2MHz

48 ชื่อผลงาน : Effects of Stationary Coil Size on Capability of Electricity Generation of Bedini Generator
Title : Effects of Stationary Coil Size on Capability of Electricity Generation of Bedini Generator

Journal : Mahasarakham International Journal of Engineering Technology ( Mahasarakham International Journal of Engineering Technology )
Volume : 2 | Issue : 2 | Pages : 6-10
49 ชื่อผลงาน : More Efficient Power Inverters using Series Connected AC Capacitors for Large DC Voltage Variation Applications
Title : More Efficient Power Inverters using Series Connected AC Capacitors for Large DC Voltage Variation Applications

Journal : Mahasarakham International Journal of Engineering Technology ( Mahasarakham International Journal of Engineering Technology )
Volume : 3 | Issue : 1 | Pages : 1-6
50 ชื่อผลงาน : อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001782 เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Title : Petty Patent no. 1603001782 Solar Electro-Coergulator

51 ชื่อผลงาน : อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001779 กระดานอินเตอร์แอคทีฟแบบวีโมตที่เขียนด้วยปากกาอินฟราเรด
Title : Petty Patent no. 1603001779 Wiimote Interactive Board Written with Infrared Pens

52 ชื่อผลงาน : องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ชาย่านางแดง ที่ย่างด้วยเครื่องย่างแบบสองสายพาน ลาเลียง
Title : Chemical Compositions and Antioxidant Capacities of Bauhinia strychnifolia Craib : Grilling with a Double Belt Conveyor Dryer

Journal : วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ( TSAEJ )
Volume : 23 | Issue : 2 | Pages : 44-51
53 Title : Effects of inductive coil turns on voltage generation from low frequency vibrations
Journal : IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
Volume : 2016-January | Pages : 1-4
54 Title : More Efficient Voltage Generation for Thermoelectrics using Discontinuous Heating
Journal : Procedia Computer Science
Volume : 86 | Pages : 405-408
55 Title : Effects of Wind Angles and Wind Speeds on Voltage Generation of Savonius Wind Turbine with Double Wind Tunnels
Journal : Procedia Computer Science
Volume : 86 | Pages : 401-404
56 ชื่อผลงาน : การปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้าสำหรับเทอร์โมอิเล็กทริก ด้วยการจ่ายความร้อนแบบไม่ต่อเนื่อง
Title : Voltage Level Improvement for Thermoelectrics using Discontinuous Heating

Journal : วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ( KKU Research Journal (Graduate Studies) )
Volume : 2 | Issue : 16
57 ชื่อผลงาน : อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1503001053 เครื่องย่างแบบปรับอุณหภูมิได้ด้วยหลอดอินฟราเรดที่มีสองสายพานลำเลียง
Title : Petty Patent no. 1503001053 Adjustable Temperature Grill machine using infrared lamps with double conveyers

58 Title : AC Solar Cell using Simple Oscillator Circuit
59 Title : A Single Isolated Boost Converter with Modified Dual Interleaved Circuit
60 ชื่อผลงาน : การศึกษาการกำเนิดแรงดันไฟฟ้าจากกังหันลมแกนตั้งที่มีช่องลมคู่
Title : A Study of Voltage Generation from Vertical Wind Turbine with Double Tunnels

61 ชื่อผลงาน : เทคนิคการรักษาแรงดันไฟฟ้าสำหรับเทอร์โมอิเล็กทริกด้วยการรับความร้อนแบบไม่ต่อเนื่อง
Title : Voltage Stabilization for Thermoelectrics using Discontinuous Heating

62 Title : A Study of Electricity Generation of a Small Stirling Engine using Heat from an Incinerator
63 Title : Low cost interactive board using infrared pen and Wiimote
Journal : International Conference on Computer Information Systems and Industrial Applications
Volume : 1 | Pages : 284-286
64 Title : More Efficient Rooftop Ventilation Wind Generators with Topping Vertical Blades
65 Title : A Simple Artificial Solar Cell for Laboratory Study
Journal : Advanced Materials Research
Volume : 931-932 | Pages : 957-961
66 ชื่อผลงาน : ผลกระทบของระบบหัวฉีดน้ำต่อการสร้างแรงดันไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันน้ำ
Title : Effects of Water Injection System on Voltage Generation of Water Pressure Electric Generators

67 ชื่อผลงาน : วงจรแปลงผันพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไม่มีหม้อแปลงสำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟส
Title : Transformerless Photovoltaic Inverters for Three Phase Power Systems

68 Title : A comparison of three-phase grid-tied photovoltaic converters based on current fed configuration
69 ชื่อผลงาน : การตรวจสอบความโปร่งแสงของยางแผ่นผึ่งแห้งโดยแผงพลังงานแสงอาทิตย์
Title : Detection of the Transparency of Air Dried Sheet Rubber Using Solar Cell Module

70 ชื่อผลงาน : การหาสถานที่ตั้งและขนาดที่เหมาะสมของโซล่าฟาร์มในระบบไฟฟ้ากําลังโดยใช้วิธีการ หาค่าที่เหมาะสมของฝูงผึ้ง โดยพิจารณาการแผ่รังสีดวงอาทิตย์
Title : Optimal Location and Size of Solar Farm on Power System Using Bees Algorithm with Consideration of Solar Radiation

71 Title : More Efficient Power Inverters using Series Connected AC Capacitors for Large DC Voltage Variation Applications
72 Title : A New Simple Artificial Solar Cell using a Permanent Magnetic Circuit for Laboratory Study
73 Title : A rain gauge system using a capacitance sensor
Journal : International Journal of Engineering and Technology
Volume : 5 | Issue : 4 | Pages : 3596-3600
74 Title : A power converter topology for high efficiency DC magnet power supplies
75 Title : Evaluation of single-stage power converte topologies for grid-connected Photovoltaic
76 Title : A current source inverter with series connected AC capacitors for photovoltaic application with grid fault ride through capability
77 Title : A More Efficient Current Source Inverter with Series Connected AC Capacitors for Photovoltaic and Fuel Cells Applications
78 Title : Separation of the positional isomers of phthalic acids in hydroorganic solvents using capillary electrophoresis
Journal : Journal of Analytical Chemistry
Volume : 62 | Issue : 12 | Pages : 1126-1130