ข้อมูลนักวิจัย ชลธี โพธิ์ทอง

ชลธี โพธิ์ทอง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Power Electronics, Electrical Machines, Solar Energy, Wind Energy, Renewable Energy Generations

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - 5 4 2 - 4 - - 3

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก


ทั้งสิ้น 18 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน สวทช. ( NSTDA01 )
ชื่อโครงการ : โครงการแพลตฟอร์มการศึกษาครบวงจรเพื่อการพัฒนานักศึกษาปริญญาโทและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยการพัฒนากำลังคนระดับสูง
Title : TIME

2 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( CH2020-05 )
ชื่อโครงการ : ต้นแบบระบบขับเคลื่ยนสำหรับรถกระป๋องไฟฟ้าระบบมอเตอร์คู่
Title : Dual Motor Drive System Prototype for Electric Tanked Car

3 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( CH2020-06 )
ชื่อโครงการ : อินเตอร์แอคทีฟบอร์ดด้วยเทคโนโลยีวีโมต
Title : Interactive Board using Wiimote Technology

4 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุน สกว. ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาวารสารสัมคมศาสตร์ Social Science Asia:ด้านการศึกษา
Title : Development of Social Science Journal for Social Science Asia: Edulation Section

5 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุน NECTEC ( - )
ชื่อโครงการ : ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
Title : Automatic Electric Energy Management Control System for Smart Classroom

ผู้ร่วมโครงการ : นายกิติยศ สาระนันท์, นายนธีธร เจริญหล้า, สมชาย ศรีธรณ์
6 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน: การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูพี่เลี้ยง และนักเรียนตัวป้อนสำหรับโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
Title : โครงการขับเคลื่อนนโยบายบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน: การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูพี่เลี้ยง และนักเรียนตัวป้อนสำหรับโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

7 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุน สวทช. ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท พร้อมทำงาน ณ บริษัท SONY (ภายใต้ความร่วมมือกับ สวทน.) ประจำปี 2561-2563
Title : MSU-WiL-Sony Project (Phase 2) Y2018-2020

8 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ทุน สกอ. ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน
Title : Development of Indicators for Community Engagement University Rankings

ผู้ร่วมโครงการ : ธารทิพย์ แก้วทะชาติ
9 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ทุน สกอ. ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการต้นแบบเครื่องสำรวจแหล่งน้ำแบบใหม่สำหรับชุมชนและการเกษตรด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์
Title : New Prototype of Ground Water Detector for Community and Agriculture using Electronic Circuit and Solar Energy

ผู้ร่วมโครงการ : นบปนม แก้วหานาม
10 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ( 0006 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาผลของจำนวนรอบขดลวดเหนี่ยวนำต่อการผลิตไฟฟ้าจากการสั่นสะเทือนความถี่ต่ำ
Title : Effect of Inductive Coil Turns on Electricity Generation Capability from Low Frequency Vibration

11 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ( 0007 )
ชื่อโครงการ : ต้นแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากความร้อนเตาเผาขยะ
Title : Electrical Generator Prototype using Heat from Incinerator

12 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ( 0008 )
ชื่อโครงการ : กระดานปฏิสัมพันธ์แบบพกพาราคาประหยัดสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
Title : Low Cost Portable Interactive Board for Smart Classroom

13 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ( 0009 )
ชื่อโครงการ : กระดานปฏิสัมพันธ์แบบพกพาราคาประหยัดสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
Title : Low Cost Portable Interactive Board for Smart Classroom

14 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ( 0001 )
ชื่อโครงการ : เซลล์แสงอาทิตย์เสมือนอย่างง่ายสำหรับการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
Title : A Simple Artificial Soar Cell for Laboratory Study

15 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ( 0002 )
ชื่อโครงการ : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากลูกหมุนระบายอากาศบนหลังคาประสิทธิภาพสูง
Title : High Efficient Rooftop Ventilator Generator

16 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ( 0003 )
ชื่อโครงการ : กระดานปฏิสัมพันธ์ราคาประหยัดสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
Title : Low Cost Interactive Board for Smart Classroom

17 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ทุน สวทช. ( 0004 )
ชื่อโครงการ : ต้นแบบวงจรแปลงผันพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่ใช้วงจรแหล่งจ่ายกระแสสามเฟสร่วมกับวงจรลดทอนระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
Title : A New Photovoltaic Inverter Prototype using a Three Phase Current Source Inverter with a DC to DC Voltage Buck Converter

18 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ( 0005 )
ชื่อโครงการ : เครื่องย่างใบชาสมุนไพรแบบสองสายพาน
Title : A Double Conveyer Dryer