ข้อมูลนักวิจัย อุทุมพร ดีศรี

อุทุมพร ดีศรี


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ชีววิทยา
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : ชีววิทยา/บรรพชีวินวิทยา

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- 1 1 - 1 - - 1 - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Phu Din Daeng, a new Early Cretaceous vertebrate locality on theKhorat Plateau, NE Thailand
Journal : Annales de Paléontologie
2 Title : Strontium isotopes and the long-term residency of thalattosuchians in the freshwater environment
Journal : PALEOBIOLOGY
Volume : 42 | Issue : 1 | Pages : 143-156
3 Title : A new species of the ginglymodian fish Isanichthys from the Late Jurassic Phu Kradung Formation, northeastern Thailand.
Journal : Acta Palaeontologica Polonica
Volume : 59 | Issue : 2 | Pages : 313-331
4 Title : Osteology and relationships of Thaiichthys no.gen.: a ginglymodi from the Late Jurassic-Early Cretaceous of Thailand.
Journal : Palaeontology
Volume : 56 | Issue : 1 | Pages : 183-208