ข้อมูลนักวิจัย คัทลียา เมฆจรัสกุล

คัทลียา เมฆจรัสกุล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Pharmacokinetics, drug absorption, organ distribution, metabolism, cytochrome P450 metabolizing enzymes, excretion, self-microemulsifying drug delivery system, cyclodextrin complex, Thai herbal medicinal plants, instrument for pharmaceutical sciences, basic techniques for pharmacy, formulation, product development, semisolid dosage forms, sterile dosage forms

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - 2 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 2 เรื่อง