ข้อมูลนักวิจัย วิจิตรา หลวงอินทร์

วิจิตรา หลวงอินทร์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา : Biotechnology
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Microbiology, Molecular Biology, Protein & Enzyme characterization

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- 2 1 5 3 - 10 4 1 1

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 27 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : Cytotoxicity of Lactobacillus plantarum KK518 isolated from Pak-Sian Dong (Thai fermented Gynandropsis pentaphylla DC.) against HepG2, MCF-7 and HeLa cancer cells
Title : Cytotoxicity of Lactobacillus plantarum KK518 isolated from Pak-Sian Dong (Thai fermented Gynandropsis pentaphylla DC.) against HepG2, MCF-7 and HeLa cancer cells

Journal : na ( Pharmacognosy Journal )
Volume : 12 | Issue : 5 | Pages : 674–681
2 ชื่อผลงาน : Cytotoxicity of selenium-enriched Chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedlings against Caco-2, MCF-7 and HepG2 cancer cells
Title : Cytotoxicity of selenium-enriched Chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedlings against Caco-2, MCF-7 and HepG2 cancer cells

Journal : na ( Pharmacognosy Journal )
Volume : 12 | Issue : 4 | Pages : 674–681
3 ชื่อผลงาน : การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากดินในป่าสาธารณะนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
Title : Protease-Producing Bacteria from Soil in Nasinuan Community Forest, Mahasarakham Province, Thailand

Journal : Biomedical & Pharmacology Journal, June 2019.
Volume : 12 | Issue : 2 | Pages : 587-595
4 ชื่อผลงาน : Isolation and identification of amylase-producing bacteria from soil in Nasinuan Community Forest, Maha Sarakham, Thailand.
Title : Isolation and identification of amylase-producing bacteria from soil in Nasinuan Community Forest, Maha Sarakham, Thailand.

Journal : na ( Biomedical & Pharmacology Journal )
Volume : 12 | Issue : 3 | Pages : 1061–1068
5 ชื่อผลงาน : Characterization of a recombinant β–glucosidase of GH3 family from glucosinolate-metabolizing human gut bacterium Enterococcus casseliflavus CP1 for nitrile production.
Title : Characterization of a recombinant β–glucosidase of GH3 family from glucosinolate-metabolizing human gut bacterium Enterococcus casseliflavus CP1 for nitrile production.

Journal : Songklanakarin Journal of Science and Technology ( Songklanakarin Journal of Science and Technology )
Volume : 42 | Issue : 3 | Pages : 549–556
6 ชื่อผลงาน : Psychobiotic Effects of Multi-Strain Probiotics Originated from Thai Fermented Foods in a Rat Model
Title : Psychobiotic Effects of Multi-Strain Probiotics Originated from Thai Fermented Foods in a Rat Model

7 ชื่อผลงาน : สุคนธบำบัดจากน้ำมันหอมระเหย
Title : Aromatherapy from essential oils

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ( Burapha Science Journal )
Volume : 23 | Issue : 1 | Pages : 61-78
8 ชื่อผลงาน : Insect symbionts as valuable grist for the biotechnological mill: an alkaliphilic silkworm gut bacterium for efficient lactic acid production
Title : Insect symbionts as valuable grist for the biotechnological mill: an alkaliphilic silkworm gut bacterium for efficient lactic acid production

Journal : Applied Microbiology and Biotechnology ( Applied Microbiology and Biotechnology )
Volume : NA | Issue : 102 | Pages : 4951-4962
9 ชื่อผลงาน : Formation of sulforaphane and iberin products from Thai cabbage fermented by myrosinase-positive bacteria
Title : Formation of sulforaphane and iberin products from Thai cabbage fermented by myrosinase-positive bacteria

Journal : Molecules ( Molecules )
Volume : 23 | Issue : 4 | Pages : 955
10 Title : Characterization and Bioactivities of a Novel Exopolysaccharide Produced from Lactose by Bacillus tequilensis PS21 Isolated from Thai Milk Kefir
Journal : Microbiol. Biotechnol. Lett.
Volume : 46 | Issue : 1 | Pages : 9-17
11 Title : Characteristics of Thai Pigmented Rice Milk Kefirs with Potential as Antioxidant and Anti-Inflammatory Foods
Journal : Pharmacognosy Journal
Volume : 10 | Issue : 1 | Pages : 154-161
12 Title : effects of kefir fermentation on antioxidant activities (in vitro) and antioxidative stress (in vitro) of three thai rice milk varieties prepared by ultrasonication technique
Journal : Pharmacognosy Journal
Volume : 10 | Issue : 5 | Pages : 1061-1066
13 Title : Characteristics of Thai Pigmented Rice Milk Kefirs with Potential as Antioxidant and Anti-Inflammatory Foods
Journal : Pharmacognosy Journal
Volume : 10 | Issue : 1 | Pages : 154-161
14 Title : Bioactivities of organic riceberry broken rice and crude riceberry rice oil
Journal : Thai Journal of Pharmaceutical Science
Volume : 42 | Issue : 3 | Pages : 161-168
15 Title : Insect symbionts as valuable grist for the biotechnological mill: an alkaliphilic silkworm gut bacterium for efficient lactic acid production.
Journal : Appl Microbiol Biotechnol.
Volume : 102 | Issue : 11 | Pages : 4951-4962
16 ชื่อผลงาน : Isolation and identification of amylase-producing bacteria from soil in Nasinuan Community Forest, Maha Sarakham, Thailand
Title : Isolation and identification of amylase-producing bacteria from soil in Nasinuan Community Forest, Maha Sarakham, Thailand

Journal : NA ( Biomedical & Pharmacology Journal )
Volume : 12 | Issue : 3 | Pages : 1061-1068
17 Title : Discovery of a Bacterial Glycoside Hydrolase Family 3 (GH3) β-Glucosidase with Myrosinase Activity from a Citrobacter Strain Isolated from Soil
Journal : Journal of Agricultural and Food Chemistry
Volume : 64 | Issue : 7 | Pages : 1520-1527
18 ชื่อผลงาน : การชักนำให้มะเฟืองเกิดแคลลัสและผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
Title : Callus induction and bioactive compounds production of star fruit (Averrhoa carambola L.)

Journal : KHON KAEN AGR. J. ( KHON KAEN AGR. J. )
Volume : 45 | Issue : Special | Pages : 1185-1190
19 ชื่อผลงาน : Bioactivities of organic riceberry broken rice and crude riceberry rice oil
Title : Bioactivities of organic riceberry broken rice and crude riceberry rice oil

Journal : Thai Journal of Pharmaceutical Sciences ( Thai Journal of Pharmaceutical Sciences )
Volume : 42 | Issue : 3 | Pages : 161-168
20 Title : Identification of Proteins Possibly Involved in Glucosinolate Metabolism in L. agilis R16 and E. coli VL8
Journal : Protein Journal
Volume : 34 | Issue : 2 | Pages : 135-146
21 Title : Stability studies of isothiocyanates and nitriles in aqueous media
Journal : Songklanakarin Journal of Science and Technology
Volume : 37 | Issue : 6 | Pages : 625-630
22 Title : Exopolysaccharide-producing isolates from thai milk kefir and their antioxidant activities
Journal : LWT - Food Science and Technology ( LWT - Food Science and Technology )
Volume : 73 | Issue : 73 | Pages : 592-601
23 ชื่อผลงาน : Polytetrafluoroethylene as a proton exchange membrane in an algae fuel cell
Title : Polytetrafluoroethylene as a proton exchange membrane in an algae fuel cell

24 Title : Metabolism of glucosinolates and desulfo-glucosinolates by selected human gut bacteria
Journal : Current Microbiology ( Current Microbiology )
Volume : 73 | Issue : NA | Pages : 442-451
25 ชื่อผลงาน : Reduction of the sulfoxide in glucoraphanin and sulforaphane by E. coliVL11 and BL21 (DE3)
Title : Reduction of the sulfoxide in glucoraphanin and sulforaphane by E. coliVL11 and BL21 (DE3)

Journal : NA ( Songklanakarin J. Sci. Technol. )
Volume : 38 | Issue : 6 | Pages : 675-681
26 Title : A Trio of Viral Proteins Tunes Aphid-Plant Interactions in Arabidopsis thaliana
Journal : PLOS One
Volume : 8 | Issue : 12 | Pages : e83066
27 Title : The metabolism of methylsulfinylalkyl- and methylthioalkyl-glucosinolates by a selection of human gut bacteria
Journal : Molecular Nutrition & Food Research
Volume : 58 | Issue : 4 | Pages : 875-883