ข้อมูลนักวิจัย วิจิตรา หลวงอินทร์

วิจิตรา หลวงอินทร์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา : Biotechnology
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Microbiology, Molecular Biology, Protein & Enzyme characterization

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - 1 2 2 5 2

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 12 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ( NRCT-2562-02 )
ชื่อโครงการ : อิทธิพลของเทคโนโลยีพลาสมาเย็นและสารกระตุ้นอินทรีย์ต่อสารกลูโคซิโนเลท ไอโซไธโอเนทและฤทธิ์ทางชีวภาพในไมโครกรีนของผักท้องถิ่นไทย
ผู้ร่วมโครงการ : วรโชติ แสงหา
2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( FAC-2562-04 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าทรงเครื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า
ผู้ร่วมโครงการ : สุนทรี โทฮาด, อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล, ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม, ลือชัย บุตคุป, เกศสุคนธ์ มณีวรรณ, ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์, สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ, กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา, ประภัสสร บุษหมั่น, บุษบา ธระเสนา, ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
3 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( FAC-2561-01 )
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมาเย็นกระตุ้นการเจริญเติบโตของไมโครกรีนผักขี้หูดเพื่อผลิตผงสมุนไพรที่ส่งเสริมไมโครฟลอราในลำไส้และป้องกันโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อจากสารไอโซไธโอไซยาเนต
ผู้ร่วมโครงการ : คณิศร์ มาตรา
4 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( FAC-2561-03 )
ชื่อโครงการ : สื่อเสมือนจริงสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ
ผู้ร่วมโครงการ : นิตยา คอนสาร, เกศสุคนธ์ มณีวรรณ, อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล, พะงา ยืนยาว
5 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( FMS-2561-02 )
ชื่อโครงการ : การคัดเลือกและพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียที่ผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม์ที่แยกจากดินในป่านาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
ผู้ร่วมโครงการ : มนัสชนก โยชน์ชัยสาร
6 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( NRCT-6105038/2561 )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายของพืช และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ป่าดินเค็มชุมชนบ้านนาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
Title : Diversity of plants and Local Wisdom for Sustainable Utilization in Ban Nasinaun forest, Kantarawichai, Maha Sarakham Province

ผู้ร่วมโครงการ : อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล, เกศสุคนธ์ มณีวรรณ, ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม, ลือชัย บุตคุป, ชฎาพร เสนาคุณ, ธีระพันธ์ จำเริญพัฒน์, จุไรรัตน์ คุรุโคตร
7 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( NRCT-2561-06 )
ชื่อโครงการ : คุณลักษณะและการจำแนกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์มีประโยชน์จากดินในป่าสาธารณะนาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
Title : Characteristic and identification of enzyme producing bacteria and from soil in Nasenuan forest, Kantarawichai District, Maha Sarakham

ผู้ร่วมโครงการ : ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม, เกศสุคนธ์ มณีวรรณ, อนุชิตา มุ่งงาม, อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล, ลือชัย บุตคุป
8 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( FAC-2560-06 )
ชื่อโครงการ : การแยกและจำแนกเชื้อแบคทีเรียที่มีศักยภาพสร้างเอนไซม์ในอุตสาหกรรมจากดินเค็มในป่านาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
ผู้ร่วมโครงการ : เกศสุคนธ์ มณีวรรณ, ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
9 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ป.ตรี ( FBA-2560-03 )
ชื่อโครงการ : การจำแนกจุลินทรีย์และผู้ผลิตเอ็กโซโพลีแซกคาไรด์จากคีเฟอร์น้ำในประเทศไทย
ผู้ร่วมโครงการ : วรโชติ แสงหา, ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
10 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ( 5901011 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาคุณลักษณะและฤทธิ์ทางชีวภาพของเอ็กโซโพลีแซ็กคาไรด์จากจุลินทรีย์ที่แยกมาจากคีเฟอร์ที่พบในประเทศไทย
Title : Characterization and bioactivities of exopolysaccharides from microbes isolated from Thai indigenous kefirs

11 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( FAC-2559-03 )
ชื่อโครงการ : การผลิตสเต็มเซลล์และสารทุติยภูมิของพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ผู้ร่วมโครงการ : เกศสุคนธ์ มณีวรรณ, อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล, สนธยา เรืองศักดิ์
12 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ( 5801011 )
ชื่อโครงการ : การจำแนกสายพันธ์ของไมโครฟลอราและแบคทีเรียที่สร้างเอ็กโซโพลีแซ็กคาไรด์จากคีเฟอร์ที่พบในประเทศไทย