ข้อมูลนักวิจัย คมกริช การินทร์

คมกริช การินทร์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - 1 - 1 1 - 1 - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 4 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6207001 )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเผยแพร่รำโทนกันทรวิชัย
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ( 6009001 )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานกลองยาว มหกรรมกลองยาวเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์มหาจักรีสิริธร
พื้นที่ดำเนินการ : 1.วงกลองยาว อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 5908005 )
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์รำโทน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
4 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5707009 )
ชื่อโครงการ : โครงการกองเพลน : ประจำวัดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ดำเนินการ : เก็บข้อมูล 1 วัดของทุกจังหวัดใน อำเภอเมือง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเก็บวัดกลาง