ข้อมูลนักวิจัย อารยา ตาพล

อารยา ตาพล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - 1 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 1 เรื่อง