ข้อมูลนักวิจัย ปฏิญญา ปะทิเก

ปฏิญญา ปะทิเก


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - 1 1 1 -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6106010 )
ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการสุขภาพและระบบสืบพันธ์โคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มโคนม ในกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : ฟาร์มโคนม 1.กลุ่มบ้านโนนค้อ จังหวัดมหาสารคาม 2.กลุ่มบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม 3.กลุ่มบ้านโนนราษี จังหวัดมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6006020 )
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มโคนม เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ ในกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5906011 )
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มโคนม เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ ในกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -