ข้อมูลนักวิจัย Eric C.N. Buffetaut

Eric C.N. Buffetaut


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : dinosaur research

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - - 4

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Spinosaurid teeth from the Lower Cretaceous of Ko Kut, easternThailand
Journal : Annales de Paléontologie
2 Title : An Eocene tomistomine from peninsular Thailand
Journal : Annales de Paléontologie
3 Title : Phu Din Daeng, a new Early Cretaceous vertebrate locality on theKhorat Plateau, NE Thailand
Journal : Annales de Paléontologie
4 Title : The Allemann collection from the Santa Cruz Formation (late early Miocene), Argentina, in Zurich, Switzerland
Journal : Swiss Journal of Palaeontology