ข้อมูลนักวิจัย ดาริการ์ บุญพันธ์

ดาริการ์ บุญพันธ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Plant breeding

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - 4 1

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 5 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Application of SCMR and Fluorescence for chlorophyll measurement in sugarcane
Journal : International Journal of GEOMATE
Volume : 16 | Issue : 56 | Pages : 33-36
2 Title : Association of chlorophyll content and spad chlorophyll in diverse sweet sorghum cultivars under different environments
Journal : วารสารแก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 46 | Issue : 1 | Pages : 155-162
3 ชื่อผลงาน : การประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรบางประการของข้าวฟ่าง หวานพันธุ์บริสุทธิ์และพันธุ์ลูกผสม Evaluation
Title : Evaluation of yield and agronomic performances on pure lines and hybrid sweet sorghum (Sorghum bicolor L. Moench)

Journal : วารสารแก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 46 | Issue : suppl. 1 | Pages : 431-437
4 ชื่อผลงาน : การประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรบางประการของถั่วลิสง 6 พันธุ์
Title : The evaluation of yield and some agronomic performances of six peanut cultivars

Journal : วารสารแก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 46 | Issue : suppl. 1 | Pages : 399-404
5 Title : Chemical composition and efficacy of betel piper essential oil against red flour beetle, Tribolium castaneum (Herbst)
Journal : Journal of Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences
Volume : 83 | Issue : 3 | Pages : 256-263