ข้อมูลนักวิจัย ปิยพัฒน์ พานเมือง

ปิยพัฒน์ พานเมือง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : วิศวกรรมเมคราทรอนิกส์
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : อ.ดร
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Renewable Energy and Energy Resources

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - 1 1 - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 2 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : More Efficient Power Inverters using Series Connected AC Capacitors for Large DC Voltage Variation Applications
Title : More Efficient Power Inverters using Series Connected AC Capacitors for Large DC Voltage Variation Applications

Journal : Mahasarakham International Journal of Engineering Technology ( Mahasarakham International Journal of Engineering Technology )
Volume : 3 | Issue : 1 | Pages : 1-6
2 ชื่อผลงาน : การปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้าสำหรับเทอร์โมอิเล็กทริก ด้วยการจ่ายความร้อนแบบไม่ต่อเนื่อง
Title : Voltage Level Improvement for Thermoelectrics using Discontinuous Heating

Journal : วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ( KKU Research Journal (Graduate Studies) )
Volume : 2 | Issue : 16