ข้อมูลนักวิจัย เอื้ออาทร ราชจันทร์

เอื้ออาทร ราชจันทร์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : เคมี
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Natural product, Organic chemistry

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - 1 - - 2 1

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : ent-Clerodane diterpenoids from the stems of Croton krabas
Journal : Fitoterapia
Volume : 152 | Pages : 104912
2 Title : Bioactive galloyl flavans from the stems of Helixanthera parasitica
Journal : journal of Asian natural products research
Volume : 22 | Issue : 5 | Pages : 405-412
3 Title : Cyclofarnesane sesquiterpenoids from the fungus Sanghuangporus sp.
Journal : Phytochemistry Letters
Volume : 37 | Pages : 17-20
4 Title : Mycotoxins from the fungus Botryotrichum piluliferum