ข้อมูลนักวิจัย ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป

ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาควิชา/สาขาวิชา : การจัดการโรงแรม
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : การท่องเที่ยวโดยชุมชน การตลาดการท่องเที่ยว

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - 1 -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 1 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : คุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดหนองคาย
Title : Service Quality of Hotel Business in Nongkhai

Journal : วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี ( Journal of Business and Accountancy of Chaiyaphum Rajabhat University )
Volume : 2 | Pages : 25-38