ข้อมูลนักวิจัย


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - - 1

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 1 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 62150000 )
ชื่อโครงการ : ทดสอบ
Title : test