ข้อมูลนักวิจัย ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่

ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : การจัดการวัฒนธรรม
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : วัฒนธรรมศาสตร์

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - 2 - 3 12 8 -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 25 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทดนตรีกรรม ลักษณะงานโน้ตเพลง (เลขที่ 377453)
Title : Copyright of karma music Music score (No. 377453)

2 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานนาฏกรรม (เลขที่ 377454)
Title : Copyright for drama work (No. 377454)

3 ชื่อผลงาน : การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเส้นบะหมี่ กรณีศึกษา หมี่แป๊ะเถว จังหวัดภูเก็ต
Title : The Study of Local Knowledge case study Noodle hand Made

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
4 ชื่อผลงาน : การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชุมชนคนตีเหล็ก กรณีศึกษา โรงตีเหล็กไต่สุ่นอั้น จังหวัดภูเก็ต
Title : The Study of Local Knowledge : case study The Iron Factory hand Made "TAI SOON AUUN" of Phuket Province

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
5 ชื่อผลงาน : การศึกษารูปแบบเกี้ยวพระจีนจังหวัดภูเก็ต เพื่อการอนุรักษ์พิธีกรรมท้องถิ่น
Title : The Study forms Kieo Phra Jeen of Phuket Province to Conservation local Rituals

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
6 ชื่อผลงาน : ระบำ “เรือกอและ” สู่นาฏยศิลป์ร่วมสมัย
Title : The Study “Kolek” Applied to Contemporary Dance

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
7 ชื่อผลงาน : ระบำกล้วยไม้ศรัทธาธรรม
Title : The education orchid to Creative Dance

8 ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนากาบชกเป็นจั่งซุ๋ยสู่งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์
Title : THE DEVELOPMENT ARENGA WESTERHOUTTI GRIFF SHELL WAS JUNGSUI TO CREATIVE DANCE

9 ชื่อผลงาน : มายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย
Title : Myths, Changes and Men Contest in Thai Society

Journal : มหาวิทยาลัยพะเยา ( PHAYAO RESEARCH CONFERENCE 8 )
Volume : 0000 | Issue : 0000 | Pages : 0000
10 ชื่อผลงาน : มานิกลุ่มคนชายขอบ : การประยุกต์สู่งานแสดงเชียร์ลีดเดอร์
Title : Mani Margin Group : The Application to cheerleaders

11 ชื่อผลงาน : วิถีชุมชนริมคลองกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐบาล คสช.
Title : The Way of Life with Canal change Under the National Council for Peace and Order (NCPO) government

Journal : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ( Nakhon Pathom Rajabhat University )
12 ชื่อผลงาน : วิถีชุมชนริมคลองกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐบาล คสช.
Title : The Way of Life with Canal change Under the National Council for Peace and Order (NCPO) government

Journal : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ( Nakhon Pathom Rajabhat University )
13 ชื่อผลงาน : บ้านชินประชา : มรดกวัฒนธรรมการท่องเที่ยวร่วมสมัยแห่งทะเลอันดามัน
Title : Chinpracha House: Cultural Heritage, Contemporary Tourism of the Andaman Sea

14 ชื่อผลงาน : พระนครแกรนด์วิว : โรงแรมแห่งการสร้างศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุท่ามกลาง กระแสวัฒนธรรมร่วมสมัย
Title : Phranakorn Grand View : The hotel creating prestige of the elderly amidst contemporary culture

15 ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนากาบชกเป็นจั่งซุ๋ยสู่งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์
Title : The Development Arenga Westerhoutti Griff shell was Jungsui to Creative Dance

16 ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนากาบชกเป็นจั่งซุ๋ยสู่งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์
Title : The Development Arenga Westerhoutti Griff shell was Jungsui to Creative Dance

17 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม เลขที่ 370916
Title : Copyright of literary works No. 370916

18 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานนาฏกรรม เลขที่ 370913
Title : Copyright for drama No. 370913

19 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานนาฏกรรม เลขที่ 375716
Title : Copyright for drama work, No. 375716

20 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานนาฏกรรม เลขที่ 375717
Title : Copyright in drama theaters, No. 375717

21 ชื่อผลงาน : การศึกษากลุ่มชนพื้นเมือง กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สู่งานสร้างสรรค์ระบำชาติพันธุ์อันดามัน
Title : The Study Indigenous Case Study of Phuket, Phang Nga, Krabi Province to Creative Performances Dance

22 ชื่อผลงาน : ครอบครัวลุ่มน้ำโขงกับบริบทความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
Title : Mekong River Family within 21st Century Context

23 ชื่อผลงาน : การศึกษาอัตลักษณ์ผ้าฝ้ายสู่งานออกแบบเครื่องแต่งกายสากล
Title : The study identity of cotton to lounge suit costume design

24 ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบพัสตราภรณ์ในพิธีวิวาห์บาบ๋าสู่งานสร้างสรรค์คาบาเรต์
Title : The Development of Costumes in Baba Wedding Ceremony to Cabaret Shows

25 ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบเฉ่งก๋อสู่การผลิตสินค้าที่ระลึก
Title : The Development Chang-Ko to Souvenir