ข้อมูลนักวิจัย ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่

ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : การจัดการวัฒนธรรม
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : วัฒนธรรมศาสตร์

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - 2 - 3 8

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 13 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : มายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย
Title : Myths, Changes and Men Contest in Thai Society

Journal : มหาวิทยาลัยพะเยา ( PHAYAO RESEARCH CONFERENCE 8 )
Volume : 0000 | Issue : 0000 | Pages : 0000
2 ชื่อผลงาน : มานิกลุ่มคนชายขอบ : การประยุกต์สู่งานแสดงเชียร์ลีดเดอร์
Title : Mani Margin Group : The Application to cheerleaders

3 ชื่อผลงาน : วิถีชุมชนริมคลองกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐบาล คสช.
Title : The Way of Life with Canal change Under the National Council for Peace and Order (NCPO) government

Journal : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ( Nakhon Pathom Rajabhat University )
4 ชื่อผลงาน : วิถีชุมชนริมคลองกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐบาล คสช.
Title : The Way of Life with Canal change Under the National Council for Peace and Order (NCPO) government

Journal : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ( Nakhon Pathom Rajabhat University )
5 ชื่อผลงาน : บ้านชินประชา : มรดกวัฒนธรรมการท่องเที่ยวร่วมสมัยแห่งทะเลอันดามัน
Title : Chinpracha House: Cultural Heritage, Contemporary Tourism of the Andaman Sea

6 ชื่อผลงาน : พระนครแกรนด์วิว : โรงแรมแห่งการสร้างศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุท่ามกลาง กระแสวัฒนธรรมร่วมสมัย
Title : Phranakorn Grand View : The hotel creating prestige of the elderly amidst contemporary culture

7 ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนากาบชกเป็นจั่งซุ๋ยสู่งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์
Title : The Development Arenga Westerhoutti Griff shell was Jungsui to Creative Dance

8 ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนากาบชกเป็นจั่งซุ๋ยสู่งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์
Title : The Development Arenga Westerhoutti Griff shell was Jungsui to Creative Dance

9 ชื่อผลงาน : การศึกษากลุ่มชนพื้นเมือง กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สู่งานสร้างสรรค์ระบำชาติพันธุ์อันดามัน
Title : The Study Indigenous Case Study of Phuket, Phang Nga, Krabi Province to Creative Performances Dance

10 ชื่อผลงาน : ครอบครัวลุ่มน้ำโขงกับบริบทความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
Title : Mekong River Family within 21st Century Context

11 ชื่อผลงาน : การศึกษาอัตลักษณ์ผ้าฝ้ายสู่งานออกแบบเครื่องแต่งกายสากล
Title : The study identity of cotton to lounge suit costume design

12 ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบพัสตราภรณ์ในพิธีวิวาห์บาบ๋าสู่งานสร้างสรรค์คาบาเรต์
Title : The Development of Costumes in Baba Wedding Ceremony to Cabaret Shows

13 ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบเฉ่งก๋อสู่การผลิตสินค้าที่ระลึก
Title : The Development Chang-Ko to Souvenir