ข้อมูลนักวิจัย ภัทราพร ศิริพิพัฒน

ภัทราพร ศิริพิพัฒน


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : เคมี
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ดร.
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : extraction and characterization of plant phytochemicals and biomolecules

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - - - - 1 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก


ทั้งสิ้น 1 เรื่อง