ข้อมูลนักวิจัย เสถียรพงษ์ ขาวหิต

เสถียรพงษ์ ขาวหิต


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม; การจัดการคุณภาพน้ำ

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 3 - 7 7 4 - 4 2 -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 28 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : พลวัตประชากรปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย ในตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 25(2):763-775.
2 ชื่อผลงาน : พลวัตประชากรปูทะเล (Scylla spp.) บริเวณป่าชายเลนที่รองรับน้ำ ทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวด ล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 39(5): 498-505.
3 ชื่อผลงาน : อิทธิพลของปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการกระจายเชิงพื้นที่และ เวลาของหอยแครง (Anadara granosa, Linnaeus, 1758) บริเวณหาดเลนงอกใหม่แหลม ผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารแก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) 1: 1293- 1298.
4 ชื่อผลงาน : พลวัตประชากรหอยปากเป็ด (Lingula anatina, Lamark, 1801) บริเวณหาดเลนงอกใหม่แหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารแก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) 2: 435- 440.
5 ชื่อผลงาน : ปริมาณและองค์ประกอบชนิดแพลงก์ตอนพืชในระบบทางเดินอาหาร ของ หอยเสียบ (Phaxas attenuates, Dunker, 1862) บริเวณหาดเลนงอกใหม่แหลม ผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารแก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) 2: 441- 446.
6 ชื่อผลงาน : พลวัตประชากรหอยแครง (Tegillarca granosa, Linnaeus, 1758) บริเวณหาดเลนงอกใหม่แหลมผักเบี้ย ในตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 24(3): 1006-1017.
7 ชื่อผลงาน : การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย ตำบล แหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 33(2):159-170.
8 ชื่อผลงาน : อิทธิพลของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วต่อ ปริมาณการสะสมโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) ในหอยตลับ (Meretrix spp.) บริเวณหาด เลนงอกใหม่แหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 22(2): 1-16.
9 ชื่อผลงาน : การกระจายเชิงพื้นที่และเวลาของหอยตะกาย (Natica tigrina, Roding, 1798) บริเวณหาดเลนแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 36(6): 780-791
10 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชใต้พื้นท้องน้ำและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำใต้ พื้นท้องน้ำบริเวณพื้นที่หาดเลนแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสาร วิทยาศาสตร์ มข. 45 (1): 114-127.
11 ชื่อผลงาน : พลวัตประชากรหอยตลับ (Meretrix meretrix, Linnaeus, 1758) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวด ล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 23(1): 143-156.
12 ชื่อผลงาน : ลักษณะนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมเฉพาะของหอย ตลับ (Meretrix casta, Chemnitz, 1782) บริเวณหาดเลนแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและ พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. วารสารหน่วยวิจัย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 7(1): 124-140.
13 ชื่อผลงาน : การกระจายเชิงพื้นที่และเวลาของหอยปากเป็ด (Lingula anatina, Lamarck, 1801) บริเวณหาดเลนแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและ พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. วารสาร วิทยาศาสตร์บูรพา. 21(3): 229-245.
14 ชื่อผลงาน : การประเมินการปนเปื้อนแบคทีเรียบริเวณพื้นที่ ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 8 (15): 78-87.
15 ชื่อผลงาน : วงจรสืบพันธุ์ของหอยตลับ (Meretrix casta, Chemnitz, 1782) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ. 8 (16): 38-54.
16 ชื่อผลงาน : อิทธิพลของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดต่อมูลค่าสัตว์ หน้าดินขนาดใหญ่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจบริเวณหาดเลนงอกใหม่แหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัยและ พัฒนาเชิงพื้นที่. 8 (4): 84-96.
17 ชื่อผลงาน : . การประเมิน โลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) สะสมในเนื้อเยื่อหอยตลับ (Meretrix casta, Gmelin, 1791) บริเวณหาดเลนแหลมผักเบี้ยที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมือง เพชรบุรี ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 44(4): 732-746.
18 ชื่อผลงาน : องค์ประกอบชนิดแพลงก์ตอนพืชในท่อทางเดินอาหารหอยตลับ (Meretrix casta) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมา จากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ 23(1): 59-72.
19 ชื่อผลงาน : วงจรสืบพันธุ์ของหอยตลับ (Meretrix meretrix) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด เพชรบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23(1): 73-78.
20 ชื่อผลงาน : องค์ประกอบชนิดแพลงก์ตอนพืชในท่อทางเดินอาหารหอยตลับ (Meretrix meretrix) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 43(2): 212-221.
21 ชื่อผลงาน : การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) สะสมในหอยสองฝาที่กินได้ บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมกลัด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 43(3): 413-424.
22 ชื่อผลงาน : พลวัตประชากรหอยตลับ (Meretrix casta, Chemnitz, 1782) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 43(4): 620-631.
23 ชื่อผลงาน : การสะสมโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) ในหอยตลับ (Meretrix meretrix, Linnaeus, 1758) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ยที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาล เมืองเพชรบุรี ในเขตตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี.วารสารมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. 7(14): 64-74.
24 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์กับคุณภาพ น้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผัก เบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 38(2): 167 -179.
25 ชื่อผลงาน : การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) สะสมในเนื้อเยื้อหอยสองฝา ที่กินได้ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมือง เพชรบุรี ในเขตตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารพิษวิทยาไทย 28(2): 17-26.
26 ชื่อผลงาน : การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) ในดินตะกอนบริเวณพื้นที่ ชายฝั่งทะเลที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. วารพิษวิทยา ไทย 28(2): 27-36.
27 Title : Water Qualities of Coastal Area Receiving Effluent from Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment System: The King’s Initiative Environmental Research and Development Project, Phetchaburi province, Thailand. Environment and Natural Resources Journal. 12(2): 58-65.
28 ชื่อผลงาน : ปริมาณ และแหล่งที่อยู่อาศัยหอยหลอด (Solen spp.) บริเวณหาดเลน งอกใหม่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 40 (1): 1-10.