ข้อมูลนักวิจัย อิสราภรณ์  อันสนั่น

อิสราภรณ์  อันสนั่น


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : -
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : นิสิตนักศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - 2 - - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 2 เรื่อง