ข้อมูลนักวิจัย สายทอง สมบัติภูธร

สายทอง สมบัติภูธร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประเภทนักวิจัย : นิสิตนักศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น - เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ