ข้อมูลนักวิจัย ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์

ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 - - - - - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5508011 )
ชื่อโครงการ : โครงการประเพณีอาหาร และงานมงคลอีสาน : บุญบั้งไฟ
พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่ๆมีโรงงานทำข้าวปุ้น หรือชุมชนทำข้าวปุ้น คือ ชุมชนนาสีนวลและดอนหน่อง