ข้อมูลนักวิจัย สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล

สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : ความหลากชนิด นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย ของแพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืด

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น - โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ