ข้อมูลนักวิจัย ฉลาด จันทรสมบัติ

ฉลาด จันทรสมบัติ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น - โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ