ข้อมูลนักวิจัย สุดารัตน์ ถนนแก้ว

สุดารัตน์ ถนนแก้ว


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - 1 1 - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5707026 )
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานบุญไต้น้ำมันในวันออกพรรษา
พื้นที่ดำเนินการ : วัดลัฏฐิวัลนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5607048 )
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีเข้าและออกพรรษาโดยใช้น้ำมันกระทงลายของชุมชนบ้านลอมคอม ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : วัดบ้านนาข่าและโรงเรียน ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม