ข้อมูลนักวิจัย สุวิมล สงกลาง

สุวิมล สงกลาง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- 1 1 - - - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5707008 )
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานประเพณีอีสาน “บุญข้าวประดับดิน” และ บุญข้าวสาก”
พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลลาดพัฒนา หมู่ที่ 1,2,5,6,19 อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5607006 )
ชื่อโครงการ : โครงการตำรับอาหารตามประเพณีท้องถิ่น
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านลาด หมู่ 1,2,6,19 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม