ข้อมูลนักวิจัย สุรเวช สุธีธร

สุรเวช สุธีธร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - 1 - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5807024 )
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวภูไทในบ้านดินจี่ ประเพณีรำผีฟ้า
พื้นที่ดำเนินการ : ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์