ข้อมูลนักวิจัย เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์

เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - 1 - - - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 1 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการเป็นฐาน รายวิชาวิทยาการระบาดขั้นสูงของนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : Project Based Learning of Teaching Management for Advanced Epidemiology Course Students, Faculty of Public Health, Mahasarakham University

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( - )
Volume : 34 | Issue : 5 | Pages : 445-451