ข้อมูลนักวิจัย ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์

ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 1 1 - - - 2 - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 6 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Bioconversion of cassava starch to bio-ethanol in a single step by co-cultures of Amylomyces rouxii and Saccharomyces cerevisiase
Journal : Songklanakarin Journal of Science and Technology
Volume : 40 | Issue : 4 | Pages : 776-783
2 Title : Bioconversion of waste cooking oil glycerol from cabbage extract to lactic acid by Rhizopus microsporus
Journal : Brazilian Journal of Microbiology
Volume : In Press
3 Title : L-lactic acid production from cassava starch by thermotolerant rhizopus microsporus LTH23
Journal : Journal of Biological Sciences
Volume : 14 | Issue : 4 | Pages : 284-291
4 Title : Copper induction of laccases by Lentinus polychrous under liquid-state fermentation
Journal : Biocatalysis and Agricultural Biotechnology ( )
5 Title : Ethanol Production from Cassava Strach by Selected Fungi from Tan-Koji and saccharomycetes cereveseae.
Journal : Biotechnology.
Volume : 9 | Issue : 1 | Pages : 84-88