ข้อมูลนักวิจัย ไพบูลย์ บุญไชย

ไพบูลย์ บุญไชย


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
8 1 - - - - - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 10 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Hodsong: A monastery ritual for a local wisdom ceremony for the monk ranking
Journal : American Journal of Applied Sciences
Volume : 10 | Issue : 12 | Pages : 1634-1637
2 Title : Management model for the culture community distric tourism 3
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 33 | Issue : 2 | Pages : 254-263
3 Title : Religious buildings and ground: Strategic development of cultural tourist sites in the Mekhong Basin area
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 31 | Issue : 3 | Pages : 327-332
4 Title : Development on water management system connected to public law on water resource of the Chi River basin communities
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 26 | Issue : 3 | Pages : 421-428
5 Title : Developing model of health care management for the elderly by community participation in Isan
Journal : Social Sciences
Volume : 4 | Issue : 5 | Pages : 439-442
6 Title : The developing model to take care HIV infection and AIDS patients by using Buddhism in Isan
Journal : Social Sciences
Volume : 4 | Issue : 5 | Pages : 434-438
7 Title : Developing herbal education in Northeast Thailand in the lower Mekong river basin
Journal : Social Sciences
Volume : 4 | Issue : 5 | Pages : 468-471
8 Title : Developing value added bamboo handicraft in the lower Northern provinces in Thailand
Journal : European Journal of Social Sciences
Volume : 10 | Issue : 3 | Pages : 374-381
9 Title : Development Model for Diabetic Patients Using Isarn Local Wisdom Food Eating Habit
Journal : The Social Sciences
Volume : 3 | Issue : (7) | Pages : 516-521