ข้อมูลนักวิจัย รัชนี นามมาตย์

รัชนี นามมาตย์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : plant diversity and ecology, agricultural management, and natural herb tea products

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - 2 1 1 - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ชาย่านางแดง ที่ย่างด้วยเครื่องย่างแบบสองสายพาน ลาเลียง
Title : Chemical Compositions and Antioxidant Capacities of Bauhinia strychnifolia Craib : Grilling with a Double Belt Conveyor Dryer

Journal : วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ( TSAEJ )
Volume : 23 | Issue : 2 | Pages : 44-51
2 ชื่อผลงาน : อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1503001053 เครื่องย่างแบบปรับอุณหภูมิได้ด้วยหลอดอินฟราเรดที่มีสองสายพานลำเลียง
Title : Petty Patent no. 1503001053 Adjustable Temperature Grill machine using infrared lamps with double conveyers

3 ชื่อผลงาน : การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
Title : Conservation and utilization of biological resources ind traditional knowledge:Samran sub-district, Sam Chai district, Kalasin province

Journal : หนังสือ ( - )
| Pages : 152 หน้า
4 ชื่อผลงาน : อนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบหม่อนที่มีส่วนผสมของข้าวกล้องและกรรมวิธีการทำ