ข้อมูลนักวิจัย สุดารัตน์ ถนนแก้ว

สุดารัตน์ ถนนแก้ว


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
10 3 - 1 1 2 1 - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 18 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Ethanol production from sweet sorghum juice at high temperatures using a newly isolated thermotolerant yeast Saccharomyces cerevisiae DBKKU Y-53
Journal : Energies
Volume : 9 | Issue : 4
2 Title : Ethanol production from Jerusalem artichoke tubers at high temperature by newly isolated thermotolerant inulin-utilizing yeast Kluyveromyces marxianus using consolidated bioprocessing
Journal : Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology
Volume : 108 | Issue : 1 | Pages : 173-190
3 ชื่อผลงาน : ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์ขิงในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
Title : Species diversity utilization of Zingiberaceae in Phu Laenkha National Park, Chaiyaphum Province

Journal : วารสารวิจัย มข. ( - )
Volume : 19 | Issue : 6 | Pages : 794-803
4 ชื่อผลงาน : จำนวนโครโมโซมของพืชวงศ์ของในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
5 Title : Sorbitol required for cell growth and ethanol production by Zymomonas mobilis under heat, ethanol, and osmotic stresses
Journal : BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS
Volume : 6
6 Title : Genetic differentiation among populations of Brachytrupes portentosus (Lichtenstein 1796) (Orthoptera: Gryllidae) in Thailand and the Lao PDR: the Mekong River as a biogeographic barrier
Journal : BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH
Volume : 101 | Issue : 6 | Pages : 687-696
7 Title : Induced accumulation of 20-hydroxyecdysone in cell suspension cultures of Vitex glabrata R.Br.
Journal : AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
Volume : 10 | Issue : 52 | Pages : 10612-10617
8 Title : Ethanol production from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) by Zymomonas mobilis TISTR548
Journal : AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
Volume : 10 | Issue : 52 | Pages : 10691-10697
9 Title : Improvement of 20-hydroxyecdysone production in cell suspension cultures of Vitex glabrata R.Br. by precursor and elicitors feeding
10 Title : Screening and identification of thermotolerant yeast for ethanol production from sweet sorghum juice
11 Title : Ethanol production from Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) by thermotolerant bacterium, Zymomonas mobilis
12 Title : Cloning and molecular characterization of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase gene from thermotolerant mushroom, Lentinus polychrous
Journal : African Journal of Biotechnology
Volume : 9 | Issue : 22 | Pages : 3242-3251
13 Title : Cloning and differential expression of 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase gene in different floral tissues of Dendrobium 'anna' flowers
Journal : African Journal of Biotechnology
Volume : 9 | Issue : 15 | Pages : 2256-2266
14 Title : The Effect or N-Lauroylethanolamine on Senescence of Cut Orchid Flowers (2009)
Journal : World Applied Sciences Journal.
Volume : 7 | Issue : 3 | Pages : 388-392
15 Title : Ethanol Production from Jerusalem Artichoke by Zymomonas mobilis in Batch Fermentation
16 Title : Batch Ethanol Fermentation of Jerusalem Artichoke using Saccharomyces cerevisiae
17 Title : Targeted disruption of a G protein α subunit gene results in reduced growth and pathogenicity in Rhizoctonia solani
Journal : World Journal of Microbiology and Biotechnology
Volume : 24 | Issue : 3 | Pages : 345-351
18 Title : Injury Severity Sustained in Road Crash: Khon Kaen, Thailand Case Study
Journal : Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies.
Volume : 7 | Pages : 2743-2756