ข้อมูลนักวิจัย อภิราดี จันทร์แสง

อภิราดี จันทร์แสง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - 1 - - 1 - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 2 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : อีสานและลาวในทัศนะของนักสำรวจชาวฝรั่งเศส จากรายงานการสำรวจใน พุทธศตวรรษที่ 25 (พุทธศักราช 2401-พุทธศักราช 2446)
Journal : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( - )
Volume : 35 | Issue : 1 | Pages : 12-21
2 ชื่อผลงาน : บทบาทของจีน ที่มีต่อการรวมตัวของประชาคมอาเซียน
Title : Adaptation and Integration of Chinese Traders in Northeastern Thailand

Journal : Proceeding Mae Fah Luang University International Conference 2014 ( )