ข้อมูลนักวิจัย มณีรัตน์ องค์วรรณดี

มณีรัตน์ องค์วรรณดี


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
27 2 3 1 - - - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 33 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Investigation of gasoline distributions within petrol stations: spatial and seasonal concentrations, sources, mitigation measures, and occupationally exposed symptoms
Journal : Environmental Science and Pollution Research
Volume : 22 | Issue : 18 | Pages : 13870-13880
2 Title : Characterization of total volatile organic compound emissions from finished solid wood using an environmental chamber
Journal : EnvironmentAsia
Volume : 7 | Issue : 1 | Pages : 1-7
3 Title : Effects of relative humidity and surface soiling on the sorption of organic pollutants to polymeric material
Journal : Indoor Air 2014 - 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate
| Pages : 20-27
4 Title : Distribution of airborne btex concentrations within petrol stations
Journal : Indoor Air 2014 - 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate
| Pages : 730-736
5 Title : Evaluation of Portable Household and In-Car Air Cleaners for Air Cleaning Potential and Ozone-Initiated Pollutants
Journal : INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT
Volume : 22 | Issue : 4 | Pages : 659-668
6 Title : Production of pelletized fuel from biodiesel-production wastes: Oil palm fronds and crude glycerin
Journal : Engineering Journal
Volume : 17 | Issue : 4 | Pages : 61-70
7 Title : Influence of relative humidity and gaseous ammonia on the nicotine sorption to indoor materials
Journal : Indoor Air
Volume : 22 | Issue : 1 | Pages : 54-63
8 Title : Anaerobic baffled reactor treatment of biodiesel-processing wastewater with high strength of methanol and glycerol: reactor performance and biogas production
Journal : CHEMICAL PAPERS
Volume : 65 | Issue : 5 | Pages : 644-651
9 Title : Investigation of volatile organic compounds in office buildings in Bangkok, Thailand: Concentrations, sources, and occupant symptoms
Journal : BUILDING AND ENVIRONMENT
Volume : 46 | Issue : 7 | Pages : 1512-1522
10 Title : Sources and concentrations of volatile organic compounds in Bangkok office buildings
Journal : 12th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2011
Volume : 1 | Pages : 354-359
11 Title : The influence of relative humidity and gaseous ammonia on the sorption of nicotine onto carpet
Journal : 12th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2011
Volume : 1 | Pages : 348-353
12 Title : The DFT Study of Amide Reduction by Borane and Alane: Structural Stability and Reaction Mechanisms.
Journal : International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies.
Volume : 2 | Issue : 1 | Pages : 73-82
13 Title : Development of environmental sustainability for the biodiesel industry in Thailand
Journal : International Journal of Sustainable Development and World Ecology
Volume : 17 | Issue : 5 | Pages : 363-369
14 Title : Commuter exposure to BTEX in public transportation modes in Bangkok, Thailand
Journal : Journal of Environmental Sciences
Volume : 22 | Issue : 3 | Pages : 397-404
15 Title : Concentrations and Strengths of Formaldehyde and Acetaldehyde in Office Buildings in Bangkok, Thailand
Journal : Indoor and Built Environment
Volume : 18 | Issue : 6 | Pages : 569-575
16 Title : Effect of difference glass types of pyramidal skylight on indoor conditions
Journal : 29th ISES Biennial Solar World Congress 2009, ISES 2009
Volume : 2 | Pages : 1359-1366
17 Title : Optimizing electrocoagulation process for the treatment of biodiesel wastewater using response surface methodology
Journal : Journal of Environmental Sciences
Volume : 21 | Issue : 11 | Pages : 1491-1496
18 Title : Clean technology for the tapioca starch industry in Thailand
Journal : Journal of Cleaner Production
Volume : 17 | Issue : 2 | Pages : 105-110
19 Title : INVESTIGATION OF INDOOR AIR QUALITY PROBLEMS IN OFFICES BY A QUESTIONNAIRE: A CASE STUDY OF OFFICES AT MAHASARAKHAM UNIVERSITY, THAILAND.
Journal : Annals of DAAAM & Proceeding
| Pages : 441-442
20 Title : Influence of ammonia and carbon dioxide on the sorption of a basic organic pollutant to carpet and latex-painted gypsum board
Journal : Environmental Science and Technology
Volume : 42 | Issue : 15 | Pages : 5415-5420
21 Title : Removal of heavy metals from COD analysis wastewater with an organic precipitant
Journal : ScienceAsia
Volume : 34 | Issue : 1 | Pages : 123-127
22 Title : COLL 273-Sorption chemistry of an environmental tobacco smoke (ETS) analog on indoor surfaces
23 Title : Effects of Organizational Learning Culture on Service Quality and Performance of Thai Accounting Firms
Journal : International Journal of Business Research.
Volume : 8 | Issue : 1 | Pages : 202-211
24 Title : Evaluation of PCR based coprodiagnosis of human opisthorchiasis
Journal : Acta Tropica
Volume : 2006 | Issue : 97 | Pages : 26-30
25 Title : Enzyme markers to identify and characterize Opisthorchis viverrini in Thailand and Lao PDR
Journal : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Volume : 2006 | Issue : 37(Suupl 3) | Pages : 43-47
26 Title : Level of Aromatic Volatile Organic Compounds in Public Transportation Modes in Bankok, Thailand
27 Title : Concentrations of formaldehyde and acetaldehyde in office buildings in Bangkok, Thailand
28 Title : Particulate matter emission from burning incense, mosquito coil, and candle
29 Title : Effectiveness of porous covers for control of ammonia, reduced sulfur compounds, total hydrocarbons, selected volatile organic compounds, and odor from hog manure storage lagoons
Journal : Journal of the Air and Waste Management Association
Volume : 57 | Issue : 6 | Pages : 761-768
30 Title : Characterizing the adsorption of triethylamine on zirconium silicate and polyethylene surfaces
31 Title : Adsorption of trimethylamine on zirconium silicate and polyethylene powder surface
Journal : Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.
Volume : 310 | Issue : 1-3 | Pages : 62-67
32 Title : Synopsis information extraction in documents through probabilistic text classifiers
Journal : Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
Volume : 4822 LNCS | Pages : 508-509
33 Title : Finding maximally satisfiable terminologies for the description logic ALC
Journal : 21st National Conference on Artificial Intelligence and the 18th Innovative Applications of Artificial Intelligence Conference, AAAI-06/IAAI-06; Boston, MA; United States;
Volume : 1 | Issue : 2006 | Pages : 269-274