ข้อมูลนักวิจัย คชากฤษ  เหลี่ยมไธสง

คชากฤษ  เหลี่ยมไธสง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - 17 - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 17 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : วันวิสาขบูชา พระธาตุนาดูน
Journal : สื่อออนไลน์ YOUTUBE ( YOUTUBE )
2 ชื่อผลงาน : บุญข้าวประดับดิน
Journal : สื่อออนไลน์ ( YOUTUBE , https://www.youtube.com/watch?v=jnyqP7TPg_Q )
3 ชื่อผลงาน : ทรันตะลุยแดนอีสาน : ตอนที่ 1 การมาของเพื่อนใหม่
Title : Tiran #1

Journal : สถานีโทรทัศน์ไทรัฐทีวี/สื่อออนไลน์ ( YOUTUBE , https://www.youtube.com/watch?v=0KILRH5BktE )
4 ชื่อผลงาน : ไทรันตะลุยแดนอีสาน : ตอนที่ 2 ขอขมาผีตาแฮก
Title : Tiran #2

Journal : สถานีโทรทัศน์ไทรัฐทีวี/สื่อออนไลน์ ( YOUTUBE , https://www.youtube.com/watch?v=4oNE7v_xC-g )
5 ชื่อผลงาน : ไทรันตะลุยแดนอีสาน : ตอนที่ 3 พระกุเมืองเก่า
Title : Tiran #3

Journal : สถานีโทรทัศน์ไทรัฐทีวี/สื่อออนไลน์ ( YOUTUBE, https://www.youtube.com/watch?v=6jeUy67_Iw8 )
6 ชื่อผลงาน : ไทรันตะลุยแดนอีสาน : ตอนที่ 4 โปงลางทองคำ
Title : Tiran #4

Journal : สถานีโทรทัศน์ไทรัฐทีวี/สื่อออนไลน์ ( YOUTUBE, https://www.youtube.com/watch?v=lG3aSOI2u0c )
7 ชื่อผลงาน : ไทรันตะลุยแดนอีสาน : ตอนที่ 5 ผาหินมะลึกคึกคัก
Title : Tiran #5

Journal : สถานีโทรทัศน์ไทรัฐทีวี/สื่อออนไลน์ ( YOUTUBE, https://www.youtube.com/watch?v=S5Jqtm5O9E8 )
8 ชื่อผลงาน : ไทรันตะลุยแดนอีสาน : ตอนที่ 6 การเดินทางครั้งสุดท้าย
Title : Tiran #6

Journal : สถานีโทรทัศน์ไทรัฐทีวี/สื่อออนไลน์ ( YOUTUBE, https://www.youtube.com/watch?v=F8Zff7dDaGM )
9 ชื่อผลงาน : สวนหรรษา
Journal : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รายการนักข่าวพลเมือง/สื่อออนไลน์ ( YOUTUBE, http://www.citizenthaipbs.net/node/5446 )
10 ชื่อผลงาน : หนูรักนักออม
Journal : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รายการนักข่าวพลเมือง/สื่อออนไลน์ ( YOUTUBE, http://www.citizenthaipbs.net/node/5561 )
11 ชื่อผลงาน : บุญซำฮะ
Journal : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รายการนักข่าวพลเมือง/สื่อออนไลน์ ( YOUTUBE, http://www.citizenthaipbs.net/node/6323 )
12 ชื่อผลงาน : บุญแห่เทียน
Journal : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รายการนักข่าวพลเมือง/สื่อออนไลน์ ( YOUTUBE, http://www.citizenthaipbs.net/node/6318 )
13 ชื่อผลงาน : พิธีบายศรีสู่ขวัญ
Journal : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รายการนักข่าวพลเมือง/สื่อออนไลน์ ( YOUTUBE, https://www.youtube.com/watch?v=46zz4ptGBZk )
14 ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานกับการเรียนปกติ
Journal : วารสารราชพฤกษ์ ( Ratchaphruek Journal )
Volume : 13 | Issue : 1 | Pages : 110-117
15 ชื่อผลงาน : "ธิดาแห่งข้าว"
Title : Goddess of Rice

Journal : สื่อออนไลน์ YOUTUBE ( https://www.youtube.com/watch?v=uODI0euM7cA )
16 ชื่อผลงาน : สื่อวิดีทัศน์สภาพัฒนาการเมือง เรื่อง สวัสดีคุณครู
Journal : สื่อออนไลน์ YOUTUBE ( https://www.youtube.com/watch?v=r7e0l7057Q4 )
17 ชื่อผลงาน : สะพานไม้แกดำ
Journal : สื่อออนไลน์ YOUTUBE ( https://www.youtube.com/watch?v=L_fOrsBUDpY )