ข้อมูลนักวิจัย Matthew Forrest

Matthew Forrest


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 - - - - 1 - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 2 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Relating Theories of Geopolitics and Globalization
Journal : วารสารการเมืองการปกครอง ( Journal of Politics and Governance )
Volume : 7 | Issue : 2 | Pages : 16-32
2 Title : Impact of trade liberalization on the agricultural sector and adjustment policy: The case of shallot plantations in Northeastern Thailand
Journal : Kasetsart Journal (Social Sciences)
Volume : 30 | Issue : 3 | Pages : 323-337