ข้อมูลนักวิจัย ลือชัย บุตคุป

ลือชัย บุตคุป


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา : -
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
5 2 - 2 - 2 1 - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 12 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Evaluation of bioactivities and phenolic contents of wild edible mushrooms from northeastern Thailan
Journal : Food Sci Biotechnol
Volume : 27 | Issue : 1 | Pages : 193-202
2 Title : Antibacterial Activity of Peel Extracted from Magosteen (Garcinia Mangostana Linn.) and Phlai (Zingiber Montanum Koenig) Root Extractedand Phlai Oil
Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( J Sci Technol MSU )
Volume : 36 | Issue : 1 | Pages : 53-60
3 ชื่อผลงาน : ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและปริมาณสารพฤกษเคมีในเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากชาเขียวใบหม่อน
Title : The Antioxidant Activities and Phytochemical Profiles of Healthy Alcoholic Beverage from Mulberry Leaf Green Teas

Journal : การประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” ( The 13th Mahasarakham University Research Conference )
| Pages : 368-378
4 ชื่อผลงาน : พฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเม่าหลวงสายพันธุ์ที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Title : Phytochemicals and antioxidant capacities of Mao-Luang (Antidesma bunius L.) cultivars from Northeastern Thailand

Journal : เคมีทางอาหาร ( Food Chemistry )
Volume : 181 | Issue : 15 August 2015 | Pages : 248-255
5 Title : 6-gingerol content of ginger (Zingiber officinale Roscoe) by different drying metthods
Journal : Botanical research in Tropical Asia
6 ชื่อผลงาน : ปริมาณโปรตีน ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเห็นป่ากินได้ซึ่งนิยมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
7 Title : Phenolic composition and antioxidant activity of white mulberry (Morus alba L.) fruits
Journal : INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Volume : 48 | Issue : 5 | Pages : 934-940
8 Title : Stability of phytochemicals and antioxidant properties in ginger (Zingiber officinale Roscoe) rhizome with different drying methods
Journal : Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants
Volume : 17 | Issue : 4 | Pages : 361-374
9 Title : Analysis of anthocyanin, flavonoids, and phenolic acid contents of ten fruits and antioxidant activity
Journal : International Journal of Fruit Science
Volume : 10 | Issue : 3 | Pages : 264-280
10 Title : An analysis on organic acids contents in ripe fruits of fifteen Mao Luang (Antidesma bunius) cultivars, harvested from dipterocarp forest of Phupan Valley in Northeast Thailand
Journal : Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume : 11 | Issue : 7 | Pages : 974-981
11 Title : An analysis on flavonoids, phenolics and organic acids contents in brewed red wines of both non-skin contact and skin contact fermentation techniques of mao luang ripe fruits (Antidesma bunius) harvested from Phupan Valley in Northeast Thailand
Journal : Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume : 11 | Issue : 13 | Pages : 1654-1661
12 Title : Electrical performance analysis and economic evaluation of combined biomass cook stove thermoelectric (BITE) generator
Journal : Bioresource Technology
Volume : 98 | Issue : 8 | Pages : 1670-1674