ข้อมูลนักวิจัย กันตา วิลาชัย

กันตา วิลาชัย


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : 4
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - 3 - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 3 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Using Cultural Capital for Urban Management, Khon Kaen Municipality, Thailand.
Journal : European Journal of Sustainable Development
Volume : 6 | Issue : 2 | Pages : 227-232
2 ชื่อผลงาน : การปรับตัวของครัวเรือนภาคเกษตรในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก กรณีศึกษาตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
Title : The Adaptation of Agricultural Households in the Repeated Flooding Area: A Case Study of Tambon Yangtajang, Amphor Khosumpisai, Mahasarakham Province.

Journal : วารสารการเมืองการปกครอง ( Journal of Politics and Governance )
Volume : 7 | Issue : 2 | Pages : 109-113
3 ชื่อผลงาน : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการใช้ทุนทางวัฒนธรรม ฮูปแต้ม ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
Title : The Key Success Factors of Using Cultural Capital: A Case Study of Hoop-Tam (Hoop Tam or Mural Painting) Thambon Dong Bang, Amphoe Nadoon, Maha Sarakham.

Journal : งานสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว ครั้งที่ 4 ฮูปแต้ม มรดกวัฒนธรรมสองฟากฝั่ง ( - )
| Pages : 133-144