ข้อมูลนักวิจัย นุชนาถ ไหมหรือ

นุชนาถ ไหมหรือ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 - - 2 3 4 1 2 1 2

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 16 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Antioxidant and anti-inflammatory activities of Oroxylum indicum Kurz (L.) fruit extract in lipopolysaccharidestimulated
Journal : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
Volume : 20 | Issue : 4 | Pages : 833-838
2 Title : Oroxylum indicum Kurz (L.) Seed Extract Exerts Antioxidant and Anti‑Inflammatory Effects on Lipopolysaccharide‑Stimulated BV2 Microglial Cells
Journal : Pharmacognosy Magazine
Volume : acceptrd
3 Title : Antioxidant Activity and Inhibitory Effect on Nitric Oxide Production of Rang Chuet (Thunbergia laurifolia Lindl.) Leaf Extracts in LPS-stimulated BV2 Microglial Cells
Journal : Pharmacognosy Magazine
4 Title : Oroxylum indicum (L.) extract protects human neuroblastoma SH‑SY5Y cells against β‑amyloid‑induced cell injury
Journal : Molecular Medicine Reports
| Pages : 1933-1942
5 Title : Anti-Inflammatory and Anti-Oxidative Effects of Centella asiatica Extract in Lipopolysaccharide-Stimulated BV2 Microglial Cells
Journal : Pharmacognosy Magazine
Volume : 15 | Issue : 60 | Pages : 140-146
6 Title : Valproic acid attenuates nitric oxide and interleukin‑1β production in lipopolysaccharide‑stimulated iron‑rich microglia
Journal : BIOMEDICAL REPORTS
Volume : 8 | Pages : 359-364
7 Title : Cratoxy formosum leaf extract inhibits proliferation and migration of human breast cancer MCF-7 cells
Journal : Biomedicine & Pharmacotherapy
| Issue : 90 | Pages : 77-84
8 Title : Okra (Abelmoschus esculentus Linn) inhibits lipopolysaccharide-induced inflammatory mediators in BV2 microglial cells
Journal : Trop J Pharm
| Pages : 1285-1292
9 Title : Cytotoxic and antimigratory effects of Cratoxy formosumsum extract against HepG2 liver cells
Journal : Biomedical Report
| Pages : 441-448
10 ชื่อผลงาน : ตำแหน่งทางกายวิภาคกับแนวเส้นพื้นฐานและจุดสัญญาณของการนวดไทยในรยางค์บน
Title : Anatomical Locations in the Upper Limbs that Correlate with the Basic Massage Lines and Signaling Points of Nuad Thai

Journal : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ( - )
Volume : 15 | Pages : 205-221
11 Title : THE EFFECT OF OKRA (ABELMOSCHUS ESCULENTUS LINN) AND QUERCETIN ON OXIDATIVE STRESS IN STABLY EXPRESSED HFE NEUROBLASTOMA SH-SY5Y CELL LINE
Journal : AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY
Volume : 91 | Issue : 3 | Pages : E66-E66
12 Title : Double Inferior Vena Cava Co-Existing with Abdominal Aortic Aneurysm : A Case Report and Literature Review
Journal : Thammasat Internationnal Journal of Science and Technology
Volume : 21 | Pages : 2-11
13 Title : A Variation of the Musculocutaneous and the Median Nerve Anastomosis : A Case Report in Thai Cadaver
Journal : Thammasat International Journal of Science and Technology ( - )
Volume : 21 | Issue : 3 | Pages : 26-30
14 ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างเหล็กยีน HEF และโรคทางระบบประสาท
Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( - )
| Pages : 526-536
15 ชื่อผลงาน : ผลของกระเจี๊ยบมอลต่อภาวะที่เกี่ยวข้องในโรคอัลไซเมอร์ในเซลล์ประสาท HFE neuroblastoma SH-SY5Y
Title : The effects of okra (Abelmoschus esculentus Linn) on the cellular events associated with Alzheimer s disease in a stably expressed HFE neuroblastoma SH-SY5Y cell iine

Journal : Neuroscience Letters
Volume : 603 | Issue : August 01, 2015 | Pages : 6 - 11
16 Title : Increased cellular iron levels affect matrix metalloproteinase expression and phagocytosis in activated microglia
Journal : NEUROSCIENCE LETTERS
Volume : 500 | Issue : 1 | Pages : 36-40